Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Delårsrapport januari-september 2014: Stark ställning på en marknad med ökande konkurrens

  • Nettoomsättningen uppgick till 533 (598) MSEK. Minskningen är hänförlig till avyttringen av 56 stationer i mars 2013.
  • Periodens rörelseresultat ökade till 47 (12) MSEK.
  • Periodens nettoresultat ökade till 38 (21) MSEK, vilket motsvarar 953 (517) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 25 (68) MSEK.  

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar perioden:

Fyra år efter omregleringen präglas den svenska fordonsbesiktningsmarknaden av en hög etableringstakt. Sammanlagt finns tio aktörer och minst två i varje län. Under kvartalet har 30 stationer tillkommit på marknaden, varav två för Bilprovningen. Antalet uppgår nu till fler än 350, vilket är en ökning med 160, motsvarande 84 procent, sedan den 1 juli 2010, då antalet uppgick till 190.

Med en genomsnittlig marknadsandel om 33 procent under perioden behåller Bilprovningen sin marknadsledande position. Företaget är fortfarande den största och enda rikstäckande aktören.

Fler aktörer på marknaden har också inneburit en ökad konkurrens om den certifierade besiktningspersonalen. Att behålla och attrahera medarbetare är därför av yttersta vikt och att vara en attraktiv arbetsgivare är ett av Bilprovningens strategiska hållbarhetsmål.

Anpassningen av Bilprovningen till nya förutsättningar fortsätter med full kraft och under kvartalet utökades stationsnätet med två anläggningar i Kallhäll och Värmdö, utanför Stockholm. Nyetableringarna har fått mycket positiva kundreaktioner med en hög attraktivitet och god kundtillströmning. Utökningen innebär att Bilprovningen nu har 92 stationer från Skurup till Karesuando. Snart öppnar även stationer i Skellefteå och Östersund.

Bilprovningen arbetar ständigt för att förbättra servicegraden till kundernas behov och där efterfrågan finns har stationerna öppet på kvällar och helger. I slutet av 2012 infördes möjligheten att kunna göra en kontrollbesiktning utan att boka tid, så kallad drop-in. Under perioden har antalet stationer som erbjuder drop-in mer än fördubblats, från 17 till 35. Fortfarande utgör kontroll- och registreringsbesiktning merparten av nettoomsättningen, men intäkterna från Bilprovningens tilläggstjänster ökar successivt.

I jämförelse med motsvarande period förra året ökade rörelseresultatet, från 12 till 47 MSEK, och för de stationer som kvarstår efter delförsäljningen ökade nettoomsättningen med 6 procent till 482 (455) MSEK.
Bilprovningens delårsrapport januari-juni 2014

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se