Mer innehåll

Delårsrapport januari - juni 2017

Andra kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 196 (185) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 33 (19) MSEK.
  • Totalresultatet uppgick till 26 (15) MSEK, vilket motsvarar 650 (378) SEK per aktie före och efter utspädning.
  • I april öppnades en ny station i Eskilstuna och i maj tecknades hyresavtal för en ny anläggning i Landvetter, Göteborg.

Januari-juni i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 358 (346) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 33 (20) MSEK.
  • Totalresultatet uppgick till 26 (16) MSEK, vilket motsvarar 639 (393) SEK per aktie före och efter utspädning.
  • Beslut togs om att utöka kapaciteten vid Bilprovningens befintliga anläggning i Malmö-Fosie med tillbyggnad av en besiktningshall för tunga fordon.
  • I undersökningen Sustainable Brand Index utsåg svenska konsumenter Bilprovningen till ett av Sveriges 30 mest hållbara varumärken och till branschbäst, bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster.

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar det andra kvartalet:

Tack vare ett starkt andra kvartal behöll Bilprovningen sin marknadsledande position och försprånget till övriga aktörer, trots tilltagande konkurrens och en överetablering på vissa orter. Bilprovningens andel av den totala besiktningsmarknaden vid halvårsskiftet var densamma som vid utgången av det första kvartalet och motsvarande period föregående år; 29 procent.

Bilprovningens rörelseresultat utvecklades positivt under det andra kvartalet. Intäkterna ökade med 11 MSEK eller 6 procent tack vare nyetableringar i Rosersberg, Upplands Väsby och Eskilstuna samt en ökning av genomsnittspriset per tjänst sedan motsvarande period föregående år. Detta tillsammans med kostnadsbesparingar förklarar förbättringen av rörelseresultatet från 19 till 33 MSEK. Det andra kvartalets starka utveckling hade också positiva effekter på halvårsresultatet som överträffade föregående års resultat med 13 MSEK, trots ett något svagare första kvartal.

Bilprovningen satsar kontinuerligt på att förbättra servicen och utöka tillgängligheten samt tjänsteutbudet. Under kvartalet invigdes en ny station i Eskilstuna och efter periodens utgång öppnades portarna till en nyetablering i Häggvik, Sollentuna. Därutöver pågår förberedelser för att öppna en station i Kungens Kurva hösten 2017. I maj tecknades också hyresavtal för en ny anläggning i Landvetter, Göteborg som öppnar under 2018.

Sedan april 2017 erbjuds en ny tjänst, Bilprovningens Fuktkontroll för husvagn och husbil, på 31 stationer. Kontrollen görs av särskilt utbildade besiktningstekniker som mäter 40 kontrollområden i syfte att upptäcka eventuella fukt- och mögelangrepp i ett tidigt skede, innan de blir alltför omfattande och kostsamma för kunderna.

Bilprovningens kundnöjdhet är fortsatt hög. Vid utgången av det andra kvartalet 2017 var andelen nöjda kunder densamma som vid motsvarande period föregående år; 96 procent!

I april godkändes Sveriges första ellastbil för elväg. Registreringsbesiktningen genomfördes vid Bilprovningens station i Rosersberg. Detta var en milstolpe i utvecklingsprojektet eRoadArlanda, i vilket Bilprovningen ingår, och som syftar till att långsiktigt förverkliga målet om hållbara transporter via elvägar.

Vid utgången av det andra kvartalet fanns sammanlagt nio aktörer på marknaden och antalet ackrediterade anläggningar uppgick till 466, innebärande sammanlagt 14 nyetableringar hittills under året. Den totala tillväxten sedan omregleringen 2010 är 274 stationer eller 143 procent. Bilprovningen är ensam om att vara rikstäckande och har 98 stationer.

Bilprovningens delårsrapport januari-juni 2017 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se