Mer innehåll

Delårsrapport januari - juni 2020

Fortsatt stark resultatutveckling

Andra kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 200 (199) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 54 (30) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32 (24).
  • Resultatet uppgick till 43 (24) MSEK, vilket motsvarar 1 066 (609) SEK per aktie före och efter utspädning.

Januari-juni i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 364 (351) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 70 (23) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44 (29).
  • Resultatet uppgick till 55 (18) MSEK, vilket motsvarar 1 381 (457) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Andreas Myhrman kommenterar perioden

Under årets andra kvartal har Bilprovningens fokus varit att fortsatt säkerställa driften och samtidigt hantera effekterna av coronapandemin samt skapa en så trygg miljö som möjligt för våra medarbetare och kunder. Det har vi gjort genom att noggrant följa myndigheternas rekommendationer och anpassa vår verksamhet därefter.

Trots de nya förutsättningarna var volymerna oförändrade under det andra kvartalet vilket tyder på att det fortsatt varit viktigt att besikta sitt fordon, kanske till och med ännu viktigare eftersom andra transportmedel för tillfället inte är lika attraktiva eller tillgängliga. Det indikerar också att vi lyckats anpassa verksamheten utefter rådande omständigheter och att kunderna känner sig fortsatt trygga i att komma till oss.

I början av juni infördes, till följd av coronapandemin, en EU-förordning i Sverige som bland annat innebär att fordonsbesiktningen kan förlängas med upp till sju månader. Förordningen omfattar samtliga fordonsslag med sista besiktningsdatum 1 februari-31 augusti 2020. Bilprovningens volymer påverkades inte nämnvärt av förordningen i juni, men sjönk i juli.

Under det andra kvartalet levererade Bilprovningen ett starkt resultat. Rörelsemarginalen ökade från 14,8 till 27,0 procent och rörelseresultatet från 30 till 54 MSEK. Den kraftiga förbättringen förklaras av 2019 års effektiviseringsåtgärder i kombination med ett bättre samarbete och fokus i organisationen. Resultatutvecklingen var lika positiv för det första halvåret, där rörelsemarginalen steg från 6,6 till 19,3 procent och rörelseresultatet från 23 till 70 MSEK.

Konkurrensen ökar i fortsatt hög takt med 14 nytillkomna stationer på marknaden under det första halvåret. Antalet ackrediterade anläggningar på den totala fordonsbesiktningsmarknaden är nu 550, att jämföra med 519 vid motsvarande tidpunkt föregående år och 192 vid omregleringen 2010. Även Bilprovningen utökar sitt stationsnät som i dagsläget uppgår till 101 anläggningar. Utöver redan pågående nyetablering i Högdalen tecknades under kvartalet hyresavtal för ytterligare två i Storstockholm, varav den ena, som invigs redan i höst, är i Haninge och den andra i Järfälla.

Under kvartalet var 96 procent av kunderna nöjda med sitt besök hos Bilprovningen. Det är en stark siffra, inte minst med tanke på de ändrade förutsättningarna i kundmötet på grund av pandemin.

Jag vill avslutningsvis ge en stor eloge till alla medarbetare för fantastiska arbetsinsatser under detta så annorlunda och krävande första halvår. Det är tack vare er som Bilprovningen gör ett så starkt resultat och står väl rustat inför resten av året. Bilprovningens delårsrapport för perioden januari – juni 2020 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

VD Andreas Myhrman

För mer information

Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se