Mer innehåll

Delårsrapport januari - juni 2016

Andra kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 185 (202) MSEK.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 19 (28) MSEK.
  • Resultatet för koncernen uppgick till 15 (22) MSEK, vilket motsvarar 382 (551) SEK per aktie.
  • I april öppnades en ny station i Märsta och i maj tecknades hyresavtal för två nya anläggningar Upplands Väsby och Eskilstuna.

Delårsperioden i korthet

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 346 (382) MSEK.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 20 (38) MSEK.
  • Resultatet för koncernen uppgick till 16 (29) MSEK, vilket motsvarar 402 (734) SEK per aktie.
  • Koncernens underliggande rörelseresultat uppgick till 41 (39) MSEK.
  • I undersökningen Sustainable Brand Index utsåg svenska konsumenter Bilprovningen till det mest hållbara varumärket i branschen.

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar det andra kvartalet 2016:

Bilprovningen är marknadsledande, både inom det lätta och tunga fordonssegmentet. Rörelseresultatet uppgick till 19 MSEK för kvartalet och till 20 MSEK för första halvåret. Under perioden investerade bolaget i en helt ny IT-plattform som nu är implementerad. Därmed kan företaget börja dra nytta av de fördelar den stora IT-satsningen ger. Systemet är kostnadseffektivt, mer användarvänligt och kommer att ge nya affärsmöjligheter. Bilprovningen satsar också på utökad tillgänglighet för kunderna i form av flera nya stationer. I april öppnades en station i Märsta och i maj tecknades hyresavtal för två nya anläggningar i Upplands Väsby och Eskilstuna. Med lägen intill E4 och E20 kommer nyetableringarna att vara lättillgängliga såväl för invånare i kommunen som för pendlare. Därutöver pågår förberedelser inför starten av en ny station för tunga fordon i Rosersberg.

Jämfört med föregående år sjönk nettoomsättningen med 8 procent till 185 MSEK för kvartalet och med 9 procent till 346 MSEK för perioden. De lägre intäkterna beror i huvudsak på den allt tuffare konkurrensen med en minskad marknadsandel och lägre intäkter som följd. Införandet av den nya IT-plattformen hade också en temporär negativ påverkan på nettointäkterna, eftersom stationerna och bokningen tillfälligt behövde stängas. I tillägg till de lägre intäkterna belastades resultatet med extraordinära kostnader till följd av investeringen i den nya IT-plattformen.

Ett intensivt arbete bedrivs för att öka kundupplevelsen och mätningar av Bilprovningens kundnöjdhet visar att det ger resultat. Till följd av ett kunnigt och trevligt bemötande hos personalen samt en smidig och effektiv besiktning är 96 procent av kunderna nöjda och så många som 85 procent till och med mycket nöjda.

Det andra kvartalet var händelserikt för marknaden för fordonsbesiktning, bland annat till följd av en konsolidering mellan två av de tio aktörerna. Konsolideringen och nedläggningen av åtta stationer resulterade i den första tillbakagången för stationstillväxten efter en annars kontinuerligt hög etableringstakt sedan omregleringen 2010. Trots fyra nyetableringar sjönk antalet stationer med 2 procent från 450 till 446. Den totala tillväxten sedan omregleringen är 132 procent eller 256 stationer.

Bilprovningens delårsrapport januari-juni 2016 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se