Mer innehåll

Delårsrapport januari-september 2023

Ett bra kvartal med god tillväxt

Det tredje kvartalet gick bra. En ökad produktionsvolym i kombination med bra marknadsbearbetning resulterade i en nettoomsättning som steg med 42 MSEK till 225 MSEK. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 43 MSEK vilket är en förbättring om 9 MSEK jämfört med föregående år.

Tredje kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 225 (183) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 43 (34) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53 (44) MSEK.
  • Resultatet uppgick till 32 (24) MSEK, vilket motsvarar 809 (610) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Niklas Stragne kommenterar kvartalet

Vi gjorde ett starkt tredje kvartal. En ökad produktionsvolym i kombination med en bra marknadsbearbetning medförde att koncernens nettoomsättning ökade med 42 MSEK till 225 MSEK, där vårt dotterbolag SMP Svensk Maskinprovning AB som förvärvades i juni, bidrar med 24 MSEK. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 43 MSEK vilket är en förbättring om 9 MSEK jämfört med föregående år.

Arbetet med att integrera och utveckla SMP har fortsatt i ett högt tempo. Dessutom har Bilprovningen fyllt 60 år vilket har firats med fina erbjudanden och rabatter till våra kunder. Aldrig tidigare har så många kunder valt att köpa vår tilläggstjänst e-Diagnos där vi kontrollerar elektroniken i personbilen.

Konkurrensen på den totala fordonsbesiktningsmarknaden fortsätter att öka. Under det tredje kvartalet tillkom åtta stationer. Totalt finns 613 ackrediterande anläggningar, varav 109 tillhör Bilprovningen. Vi har haft en stark tillväxtstrategi med 20 ny- och ometableringar på två år.

Vi fortsätter att vara den ledande aktören med en genomsnittlig marknadsandel om 26 procent. Detta tillsammans med en kundnöjdhet om 95 procent, enligt vår mätning av Kantar, visar att vår service är uppskattad och att vårt vägval varit rätt.

I valet av leverantör har hållbarhet blivit en allt viktigare parameter. Vi har flera år i rad utsetts till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag vilket vi är mycket stolta över. Basen i vårt hållbarhetsarbete är myndighetsutövningen. Därtill kommer den egna verksamheten som ska bedrivas så hållbart som möjligt. Ett viktigt fokusområde är energi och inom tre år ska belysningen i besiktningshallarna på samtliga stationer vara konverterade till LED – en satsning som förväntas ge en energibesparing för belysningen om 60 procent. Ljuset genererar dessutom en bättre arbetsmiljö för våra besiktningstekniker.

Hållbarhetsarbetet kompletteras med fyra fokusområden; säkra fordon och förare samt klimatkloka fordon och förare. Vi använder varje kontrollbesiktning för att samla kunskaper att förpacka och förmedla. Detta gör vi genom att aktivt dela med oss av skicket på fordonen i förebyggande syfte. Vår kundmätning visar att andelen kunder som upplever sig få tips och råd i samband med besöket hos oss har ökat med 2 procentenheter till 65 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det är oerhört glädjande att insatserna ger resultat.

Vi tar också ett utökat informationsansvar för att påverka fordonsägares attityder och beteenden. Under kvartalet deltog vi exempelvis i Däckrazzia som är en årlig återkommande samverkan med aktörer såsom Energimyndigheten och Polisen där syftet är att påminna om vikten av att hålla koll på sina däck för säkerheten, klimatet och plånboken. Tidigare razzior visar på brister i kunskaperna bland bilister.

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till alla engagerade medarbetare i bilprovningsfamiljen. Vilket trevligt firande vi fick när koncernen fyllde 60 med aktiviteter på samtliga stationer från Skurup till Pajala. Det var vi alla väl värda. Nu ser jag fram emot vår fortsatta resa där vi vidareutvecklar verksamheten och stärker vårt kunderbjudande.

Bilprovningens delårsrapport för januari-september 2023 finns publicerad på bilprovningen.se.

Porträttbild på Bilprovningens vd Niklas Stragne

Bilprovningens vd Niklas Stragne Foto: Bilprovningen

För mer information

Niklas Stragne, vd, mobil: 0701-04 01 86, e-post: niklas.stragne@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se