Mer innehåll

Årsstämma i Bilprovningen

Anna Ullman Sersé och Lena Larsson nya styrelseledamöter

Idag avhöll AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen) sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2019.

Disposition av vinstmedel

Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelsen och den verkställande direktören.

Av till förfogande stående vinstmedel, 51 204 004 SEK, utdelas 19 000 000 SEK till aktieägare och överförs 32 204 004 SEK i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Bilprovningen följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7).

Karin Strömberg omvaldes till ordförande och Måns Carlson, Johan Ekesiöö, Gunnar Malm samt Ludvig Nauckhoff till ledamöter. Till nya ledamöter valdes Anna Ullman Serse och Lena Larsson.

Anna Ullman Sersé (född 1973) har över 20 års erfarenhet av digital affärsutveckling och marknadsföring samt e-handel från ledande positioner inom detaljhandeln, senast som vd för Nelly.com, ett av Sveriges ledande modeföretag online, men även från e-handelskoncernen Qliro Group med bl.a. CDON. Hon har också varit managementkonsult på Accenture Sverige. I grunden är Anna jur.kand. och ekonomie magister.

- Bilprovningen har ett starkt varumärke och är i en bransch i stor förändring. Jag ser fram emot att stötta bolaget i den pågående digitala förändringsresan, där den aktör som möter kundens behov bäst och effektivast kommer att lyckas, säger Anna Ullman Sersé.

Lena Larsson (född 1966) har lång erfarenhet från alla områden inom ekonomi genom ledande positioner på Länsförsäkringar och PostNord, där hon numera är tf. CFO. Hon har också haft befattningar inom Bonnier Affärsinformation och Price Waterhouse. I grunden är Lena civilekonom från Stockholms universitet.

- Bilprovningen är ett viktigt företag med högt förtroende och som många har en god relation till. Samtidigt sker stora förändringar snabbt på marknaden, där tidigare affärsmodeller hela tiden utmanas. Jag ser fram emot att vara med att bidra till den vidareutveckling av bolaget som redan har påbörjats, säger Lena Larsson.

Intill tiden för nästa årsstämma omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor med Didrik Roos som huvudansvarig revisor.

För mer information

Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Styrelseledamöter Anna Ullman Sersé och Lena Larsson

Anna Ullman Sersé och Lena Larsson

För mer information

Karin Strömberg, styrelseordförande, mobil: 0709-93 67 33, e-post: Karin.Stromberg@sechc.se

Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se