Mer innehåll

Bokslutskommuniké 2023

Starkt år med ökad omsättning och förbättrad lönsamhet

När Bilprovningen summerar 2023 ökade koncernens nettoomsättning med 89 MSEK till 855 MSEK, där SMP bidrog med 60 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 93 MSEK vilket är en förbättring om 11 MSEK jämfört med föregående år.

Året i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 855 (766) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 93 (81) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 158 (123) MSEK.
  • Resultatet uppgick till 63 (50) MSEK, vilket motsvarar 1 584 (1 247) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Niklas Stragne kommenterar året

När jag blickar tillbaka på 2023 är jag både stolt och glad över koncernens prestation. Vi inledde ett nytt och spännande kapitel i vår historia när vi genom förvärvet av SMP Svensk Maskinprovning AB i juni utökade kunderbjudandet och verksamheten till att även omfatta besiktning, provning och certifiering av utrustning och maskiner.

Att förvärva och integrera ett nytt dotterbolag är utmanande, ändå lyckades vi avsluta året med en stark omsättning för det fjärde kvartalet, motsvarande 214 MSEK, och en fin förflyttning med förbättrad lönsamhet under året.

Under 2023 ökade koncernens nettoomsättning med 89 MSEK till 855 MSEK, där nyförvärvade SMP bidrog med 60 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 93 MSEK vilket är en förbättring om 11 MSEK jämfört med föregående år.

Konkurrensen på den totala fordonsbesiktningsmarknaden fortsatte att öka. Vid utgången av 2023 fanns totalt 616 ackrediterande anläggningar. 22 tillkom under året, varav tre under det fjärde kvartalet. Bilprovningen har haft en stark tillväxtstrategi med 25 ny- och ometableringar på tre år, varav fyra invigdes under året. Sammanlagt har vi 110 stationer.

Vår utökade tillgänglighet och service är uppskattad. Det visar vår kundnöjdhetsmätning som görs av Kantar och som för året uppgick till 96 procent. Med en genomsnittlig marknadsandel om 25 procent behöll vi vår position som ledande aktör och förblev kundernas förstahandsval även under 2023.

I Sustainable Brand Index utsågs Bilprovningen återigen till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag och lyckades, trots den ökade konkurrensen, fortsatt hålla övriga branschaktörer på avstånd när det gäller konsumenters bedömning av hållbarhetsarbetet.

Basen i vårt hållbarhetsarbete är myndighetsutövningen. Därtill kommer den egna verksamheten som ska bedrivas så hållbart som möjligt. Hållbarhetsarbetet kompletteras med fyra fokusområden; säkra fordon och förare samt klimatkloka fordon och förare.

Under 2023 kontrollbesiktade vi 1,3 miljoner fordon. Varje kontrollbesiktning används för att samla kunskaper att förpacka och förmedla. Detta gör vi genom att aktivt dela med oss av skicket på fordonen och tips i förebyggande syfte. Behovet är stort då 36 procent av fordonen hade brister och 24 procent anmärkningar med krav på efterkontroll.

Vi tar också ett utökat informationsansvar för att påverka fordonsägares attityder och beteenden. Under det fjärde kvartalet genomfördes till exempel Synbesiktningen, som är Sveriges största syntest av bilister och ett samarbete med Synoptik i syfte att uppmärksamma bilister på synens betydelse för säkra förare.

Avslutningsvis vill jag tacka alla engagerade och kompetenta medarbetare i koncernen, vars insatser är förklaringen till att vi gör en sådan fin förflyttning under det gångna året. Jag är övertygad om att förvärvet av SMP har gjort oss starkare och ser nu fram emot ett nytt spännande år.

Bilprovningens bokslutskommuniké 2023 finns publicerad på bilprovningen.se.

Porträttbild på vd Niklas Stragne, en brunbränd leende man med mörkt hår och kavaj

Bilprovningens vd Niklas Stragne Foto: Bilprovningen

För mer information

Niklas Stragne, vd, mobil: 0701-04 01 86, e-post: niklas.stragne@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se