Mer innehåll

Delårsrapport januari-juni 2023

Förvärv av SMP - ett strategiskt komplement till Bilprovningen

Det andra kvartalet har varit händelserikt med förvärvet av SMP Svensk Maskinprovning som komplement till befintlig verksamhet. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 63 MSEK vilket är en förbättring om 8 MSEK jämfört med föregående år där nyförvärvade SMP bidrar med 1 MSEK.

Andra kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 253 (233) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 63 (55) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80 (60) MSEK.
  • Resultatet uppgick till 52 (41) MSEK, vilket motsvarar 1 303 (1 022) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Niklas Stragne kommenterar kvartalet

Mitt första kvartal som vd har varit händelserikt, inte minst när vi förvärvade SMP Svensk Maskinprovning AB och därmed inledde ett nytt kapitel i vår historia. Med närmare 20 ny- och ometableringar på två år var förvärvet ett naturligt nästa steg i Bilprovningens tillväxtstrategi som stärker kunderbjudandet. Jag är övertygad om att detta kommer att göra oss starkare som företag i framtiden.

Nettoomsättningen för koncernens andra kvartal uppgick till 253 MSEK. Detta är en ökning om 21 MSEK jämfört med 2022 där nyförvärvade SMP bidrar med ungefär hälften. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 63 MSEK vilket är en förbättring om 8 MSEK jämfört med föregående år där SMP bidrar med 1 MSEK.

Vid det andra kvartalets utgång fanns 605 ackrediterande anläggningar på den totala fordonsbesiktningsmarknaden, varav åtta tillkom under kvartalet, däribland vår nyetablering i Göteborg-Bäckebol. Bilprovningen har därmed 109 stationer i drift.

Vi konstaterar med glädje att vår utökade tillgänglighet och service överensstämmer med kundernas efterfrågan. Trots att vi inte driver flest stationer var vi under kvartalet fortsatt marknadsledande på fordonsbesiktningsmarknaden med en genomsnittlig marknadsandel om 26 procent. Andelen registreringar i Mina sidor, där vi erbjuder våra mest lojala kunder mervärden, ökar alltjämt och enligt vår kundmätning, som görs av Kantar, var 95 procent nöjda med sitt besök hos oss.

Bilprovningen har sedan starten 1963 aktivt jobbat med hållbarhet. Basen är myndighetsutövningen och den egna verksamheten som ska bedrivas så hållbart som möjligt i alla avseenden. Med över en miljon serverade koppar på våra stationer per år övergick vi under kvartalet till en Svanenmärkt kaffetjänst i syfte att ställa högre krav och säkerställa en känd märkning. Hållbarhetsarbetet kompletteras med fyra fokusområden där vi anser oss kunna göra störst skillnad för samhället. Det handlar om att bidra till Nollvisionen genom säkra fordon och förare samt till netto noll klimatavtryck genom klimatkloka fordon och förare.

Vi ser varje kontrollbesiktning som en chans att samla nya kunskaper att förpacka och förmedla. Detta gör vi också genom att dela med oss av vår besiktningsstatistik och skicket på olika fordonsslag i förebyggande syfte. Under kvartalet redovisades besiktningsutfallet för husvagnar, husbilar, gasolkontroller och motorcyklar samt för första gången även hästsläp. Statistiken uppmärksammades medialt och finns tillgänglig, tillsammans med flera tips och råd, på bilprovningen.se.

Varje kontrollbesiktning är också en möjlighet för oss att ta ett utökat informationsansvar för att påverka fordonsägares attityder och beteenden. Under kvartalet uppmuntrade vi till exempel våra kunder att vid misstanke om rattfylleri ringa polisen eftersom det kan vara avgörande för att förhindra en olycka och rädda liv i trafiken.

Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt att återigen välkomna våra nya kollegor i SMP till bilprovningsfamiljen. Jag vill också berömma arbetet i samband med förvärvet som varit lyckosamt och bra. Nu ser jag fram emot en spännande höst där vi tillsammans fortsätter att utveckla verksamheten med fokus på våra kunder och allas trygghet i trafiken. Tack vare alla engagerade medarbetare är jag övertygad om att vi kommer att lyckas.

Bilprovningens delårsrapport för januari-mars 2023 finns publicerad på bilprovningen.se.

Porträttbild på Bilprovningens vd Niklas Stragne

Bilprovningens vd Niklas Stragne Foto: Bilprovningen

För mer information

Niklas Stragne, vd, mobil: 0701-04 01 86, e-post: niklas.stragne@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se