Mer innehåll

Delårsrapport januari - mars 2015

Bilprovningens position fortsatt stark på en tuffare och svårutsägbar marknad

Första kvartalet i korthet

Bilprovningens försäljning under första kvartalet minskade något jämfört med samma period föregående år. Bilprovningen bibehåller sin ställning som den ledande besiktningsaktören.

  • Nettoomsättningen uppgick till 180 (187) MSEK, en minskning med 4 procent
  • Periodens rörelseresultat uppgick till 10 (17) MSEK, en minskning med 41 procent
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 7 (14) MSEK vilket motsvarar 184 (346) SEK per aktie.

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar det första kvartalet 2015:

Besiktningsaktörernas ökade marknadsbearbetning har medfört ett förändrat och ett mer oförutsägbart kundbeteende samt en förflyttning av volymer mellan kvartal. Det första kvartalet 2014 var ovanligt starkt medan motsvarande kvartal i år påverkades negativt av volymer som förflyttats till föregående års sista kvartal.

Variationerna resulterade i en lägre försäljningsvolym för hela fordonsbesiktningsmarknaden under det första kvartalet 2015 och att Bilprovningens nettoomsättning för perioden minskade med fyra procent till 180 MSEK.

Sammanlagt finns tio aktörer på den svenska fordonsbesiktningsmarknaden, varav Bilprovningen är marknadsledande. Bilprovningens genomsnittliga marknadsandel för kvartalet uppgick till 33 procent. Andelen är densamma som under föregående kvartal och år och tyder på att Bilprovningens position är fortsatt stark i den tilltagande konkurrensen.

Tillväxttakten på marknaden är hög. Under kvartalet tillkom 22 nyetableringar och det sammanlagda antalet stationer på marknaden uppgick till 398 vid kvartalets utgång. Jämfört med motsvarande tidpunkt förra året är det en ökning med 21 procent, då antalet uppgick till 330, och en ökning med hela 107 procent sedan omregleringen den 1 juli 2010, då antalet var 192.

I januari utökades Bilprovningens stationsnät från 92 till 94 stationer. Nyetableringarna ägde rum i Östersund och Skellefteå, två orter vars tillväxt bedöms vara stark, både befolknings- och fordonsmässigt. I Skellefteå öppnades en station med två personbilsbanor och i Östersund en station för samtliga fordonsslag. Kundtillströmningen till de nyöppnade stationerna har varit över förväntan.

Under kvartalet återupptogs mätningar av Bilprovningens kundnöjdhet och resultatet för det första kvartalet är mycket positivt. Till följd av ett kunnigt och trevligt bemötande hos personalen samt en smidig och effektiv besiktning är 95 procent av kunderna nöjda och så många som 80 procent till och med mycket nöjda.

I Sustainable Brand Index 2015, en årlig undersökning där svenska konsumenter bedömer Sveriges mest hållbara varumärken och vars resultat offentliggjordes under kvartalet, utsågs Bilprovningen för femte året i rad och i konkurrens med 253 välkända företag, till ett av Sveriges mest hållbara varumärken. Bilprovningen placerade sig på artonde plats och erhöll även utmärkelsen "branschbäst", bland företag med fordonsrelaterade tjänster.

Bilprovningens delårsrapport för januari-mars 2015 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se