Mer innehåll

Bokslutskommuniké 2015

Året i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 708 (719) MSEK.
  • Årets rörelseresultat uppgick till 72 (60) MSEK.
  • Årets resultat uppgick till 56 (63) MSEK, vilket motsvarar 1 397 (1 571) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 54 (72) MSEK.

Fjärde kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 175 (185) MSEK.
  • Periodens rörelseresultat uppgick till 10 (14) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 8 (25) MSEK vilket motsvarar 190 (618) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 (47) MSEK.

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar året och fjärde kvartalet 2015

Bilprovningen är den ledande aktören inom besiktningsbranschen, både inom det lätta och tunga fordonssegmentet. Bolagets genomsnittliga marknadsandel under 2015 uppgick till 32 procent. För helåret 2015 uppgick nettoomsättningen till 708 MSEK vilket är en marginell minskning med knappt två procent jämfört med 2014. Årets rörelseresultat uppgick till 72 MSEK och överträffade föregående års med 20 procent. Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet minskade med fem procent till 175 MSEK jämfört med 2014. Den genomsnittliga marknadsandelen för kvartalet uppgick till 30,7 procent.

Vid årets utgång fanns sammanlagt tio aktörer och 445 stationer. Jämfört med motsvarande tidpunkt förra året är det en ökning av antalet stationer med 61 stationer eller 16 procent och en ökning med hela 253 stationer eller 132 procent sedan omregleringen. Bilprovningen är ensam om att vara rikstäckande och har 94 stationer.

Under året har Bilprovningen uppdaterat sin vision, som lyder "Med bäst kundbemötande, hög kompetens och ett brett, innovativt erbjudande ska Bilprovningen vara det mest eftertraktade och framgångsrika besiktningsföretaget". En organisationsförändring har genomförts med syftet att möjliggöra snabba beslut samt skapa delaktighet och engagemang bland chefer och medarbetare.

I december anslöt sig Bilprovningen till Fossilfritt Sverige, regeringens initiativ för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Genom att visa upp konkreta insatser för minskade klimatutsläpp demonstrerar Sverige inför hela världen sin beslutsamhet att agera i närtid.

Framöver föreligger en risk för att besiktningsvolymerna minskas med en vikande lönsamhet för hela marknaden som följd. Bakgrunden är att Transportstyrelsen, med anledning av ett uppdaterat EU-direktiv, i slutet av året lämnat ett förslag till regeringen om författningsändringar. Direktivet syftar till att höja lägstanivån för besiktningar i samtliga medlemsländer. Dock innebär Transportstyrelsens förslag, för Sveriges del, en utglesning av besiktningsintervallen för personbilar och lätta lastbilar. Branschen (Swetic Sektion Fordonsbesiktning) har i sitt remissvar flaggat för att om förslaget realiseras innebär det uppenbara risker för trafiksäkerheten och miljön och en minskad totalmarknad för fordonsbesiktningsbranschen. Regeringen har ännu inte tagit ställning till innehållet i utredningen utan inväntar remissinstansernas synpunkter. Beslut om nya regelverk fattas senast våren 2017 för att kunna träda i kraft våren 2018.

Bilprovningens bokslutskommuniké 2015 finns publicerad här.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se