Mer innehåll

Delårsrapport januari - juni 2021

Ett historiskt starkt resultat

Andra kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 223 (200) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 65 (54) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66 (32).
  • Resultatet uppgick till 51 (43) MSEK, vilket motsvarar 1 285 (1 066) kr per aktie före och efter utspädning.

Vd Andreas Myhrman kommenterar perioden:

Under det andra kvartalet 2021 levererade Bilprovningen ett historiskt starkt resultat. Jämfört med motsvarande period föregående år ökade försäljningen med 11 procent till 223 MSEK och rörelseresultatet med 20 procent till 65 MSEK. Resultatutvecklingen var lika positiv för det första halvåret. Jämfört med 2020 steg försäljningen från 364 till 399 MSEK, rörelseresultatet från 70 till 83 MSEK och rörelsemarginalen från 27 till 29 procent. Resultatförbättringen förklaras av en fortsatt effektivisering av verksamheten på stationerna i kombination med ökade volymer.

Konkurrensen ökar i fortsatt hög takt. Vid kvartalets utgång var antalet ackrediterade anläggningar på den totala fordonsbesiktningsmarknaden 563, att jämföra med 550 vid motsvarande tidpunkt föregående år. För Bilprovningens del ackrediterades och öppnade fyra stationer under kvartalet i syfte att erbjuda bättre utbud, service och tillgänglighet. Av dessa är tre nyetableringar i Ljungsbro, Norrköping och Älta samt en ometablering i Karlstad. Utöver pågående nyetableringar i Högdalen, Kalmar och Örebro samt ometablering i Solna tecknades hyresavtal för en nyetablering i Malmö samt en ometablering av Stockholm-Gärdet. Vid periodens utgång hade Bilprovningen 97 stationer från Skurup i söder till Gällivare i norr.

För oss är kundmötet av yttersta vikt. I syfte att minska smittspridningen har vi vidtagit en rad åtgärder som innebär att många kunder betalar i förväg, kommer utan sällskap, väntar utanför och inte följer med på provrundan. Mätningar visar att 95 procent av kunderna är nöjda med sitt besök vilket tyder på att vi lyckas skapa en trygg miljö på stationerna. Vi följer fortsatt noggrant myndigheternas rekommendationer och anpassar verksamheten snabbt därefter.

Säkerhet och trygghet i trafiken är viktigt för oss på Bilprovningen. Det är precis vad våra fordonskontroller syftar till. I maj återupptogs arbetet med att använda vår besiktningsstatistik för konsumentinformation om skicket på olika fordonsslag. Statistiken för husvagnar och husbilar, som påvisar stora brister, har uppmärksammats särskilt mycket på grund av det rekordstora intresset för camping till följd av pandemin. Vi tar ett utökat ansvar genom att kontinuerligt försöka påverka fordonsägares attityder och beteenden. I samband med Trafiknykterhetens dag den 25 maj delade våra besiktningstekniker ut foldrar om konsekvenserna av rattfylleri. Informationsbehovet är fortsatt stort. Det visar vår undersökning från maj, där var tionde manlig bilist uppgav att ett glas vin eller en starköl inte var något hinder för att köra.

Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Bilprovningen till ett långsiktigt lönsamt och hållbart bolag med fokus på våra kunder och deras trygghet i trafiken.

Bilprovningens delårsrapport för perioden januari–juni 2021 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se