Mer innehåll

Bokslutskommuniké 2019

Positiv resultatutveckling för året

Året i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 647 (647) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 24 (17) MSEK, inklusive 25 (8) MSEK i kostnader av engångskaraktär.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45 (26).
  • Resultatet uppgick till 13 (9) MSEK, vilket motsvarar 332 (225) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Andreas Myhrman kommenterar det fjärde kvartalet och året:

Det har varit ett händelserikt första kvartal för mig som ny vd för Bilprovningen. Mitt uppdrag inleddes med att anpassa organisationen till affären, vilket har skett genom flera omfattande och kraftfulla åtgärder. Kostnaderna för omorganisationen belastade kvartalet med 17 MSEK, men är av engångskaraktär och nödvändiga för att nå uppsatta mål på sikt.

På helårsbasis bidrog tidigare genomförda kostnadsbesparingar till en positiv resultatutveckling. Rörelsemarginalen förbättrades från 2,6 till 3,7 procent och rörelseresultatet steg från 17 till 24 MSEK.

Fortsatt påverkas marknaden väsentligt av det nya regelverket för personbilar äldre än fem år, där besiktningsintervallet ändrats från 12 till 14 månader. Förskjutningen har medfört en minskning om cirka tio procent av marknadens totala volym på årsbasis, sedan införandet i maj 2018. 14-månadersintervallet innebär även att totalmarknaden framgent kommer att variera mellan åren.

Trots den minskade marknadsvolymen fortsätter konkurrensen att öka. Under året tillkom 35 nya stationer, varav tio under det fjärde kvartalet. Vid utgången av året fanns totalt 536 ackrediterade anläggningar. Att Bilprovningen, som haft en lägre etableringstakt, fortsatt är marknadsledande är en stark prestation.

Ett strategiskt hållbarhetsmål är ökad trafiksäkerhet, vilket Bilprovningen försöker att bidra till genom att bl.a. påverka attityder och beteenden. Under kvartalet genomfördes Synbesiktningen varvid tusentals kunder fick testa synen gratis i samband med besiktningen. Syftet var att medvetandegöra vikten av en bra syn när man kör bil. Resultatet visar att var tionde förare inte skulle få ta körkort med den synskärpa de har idag.

Under kvartalet var Bilprovningen först i branschen med att lansera Swish som betalmedel på sina stationer. Swish ökar snabbt i användande och initiativet togs för att öka servicen till kunderna. Dessutom är Bilprovningen bland de första i Sverige att integrera Swish i kassan, vilket förenklar betalprocessen för kunden som bara behöver öppna och godkänna betalningen i sin mobil.

Andelen nöjda kunder uppgår fortsatt till 96 procent. Det tyder på att våra kunder har ett stort förtroende för oss, vilket vi är tacksamma för.

Avslutningsvis vill jag tacka alla engagerade och kompetenta medarbetare för fina insatser under det gångna året. Nu ser jag fram emot att tillsammans med er göra nya framsteg under 2020.

Bilprovningens bokslutskommuniké 2019 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se