Mer innehåll

Beslut på Bilprovningens årsstämma

Idag höll Bilprovningen sin årsstämma. Utöver valet av ny styrelseordförande fattades bl.a. beslut om att dela ut 71 MSEK till ägaren.

Idag avhöll Aktiebolaget Svensk Bilprovning (Bilprovningen) sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2021.

Disposition av vinstmedel

Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelsen och den verkställande direktören.
Av till förfogande stående vinstmedel, 103 684 201 SEK, utdelas 71 000 000 SEK till aktieägare och återstående 32 684 201 SEK överförs i ny räkning. Utdelningen utbetalas senast den 9 maj 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Bilprovningen följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att göra en mindre ändring i bolagsordningen gällande verksamhet.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) utan suppleanter.

Styrelseledamöterna Johan Ekesiöö, Lars Erik Fredriksson, Lena Larsson, Gunnar Malm, Ludvig Nauckhoff och Anna Ullman Sersé omvaldes.

Karin Strömberg, som blev invald i styrelsen 2014 och har varit styrelsens ordförande under de senaste åtta åren, hade undanbett sig omval. Till ny styrelseledamot och styrelseordförande valdes Andrea Gisle Joosen.

Andrea Gisle Joosen (född 1964) har närmare 30 års erfarenhet av styrelsearbete. Bland annat är hon styrelseordförande i Acast AB och styrelseledamot i Stadium AB, BillerudKorsnäs AB samt flera internationellt verksamma noterade och onoterade bolag, däribland Curry’s PLC och Logent AB. Andrea har tidigare även varit styrelseordförande i Teknikmagasinet AB. Hon har lång och gedigen erfarenhet av verksamhetsstyrning och affärsutveckling framför allt från konsumentnära branscher, senast som vd för Svenska Boxer TV Access AB. I grunden har Andrea en MSc. i International Marketing och en BSc. i Business Administration från Handelshögskolan i Köpenhamn.

Intill tiden för nästa årsstämma omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor med Daniel Wassberg som huvudansvarig revisor.

utsidan av en bilprovningsanläggning

Exteriör bild på en av Bilprovningens över 100 stationer från Skurup till Gällivare. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se