Mer innehåll

Årsstämma i Bilprovningen

Idag avhölls Bilprovningens årsstämma i Stockholm varvid bl.a. balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2023 fastställdes.

Idag avhöll AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen) sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2023.

Disposition av vinstmedel

Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelsen och den verkställande direktören.
Av till förfogande stående vinstmedel, 77 162 176 SEK, utdelas 36 000 000 SEK till aktieägare och överförs 41 162 176 SEK i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Bilprovningen följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) utan suppleanter.

Andrea Gisle Joosen omvaldes till ordförande och Lars Erik Fredriksson, Lena Larsson, Gunnar Malm, Ludvig Nauckhoff, Carl-Magnus Ruthberg och Anna Ullman Sersé till ledamöter.

Intill tiden för nästa årsstämma omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor med Daniel Wassberg som huvudansvarig revisor.

Bilprovningsanläggning med vit fasad och två blå portar

Bilprovningens station i Upplands Väsby Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se