Mer innehåll

Synbesiktningen 2021:

Bilförare i Skåne ser bäst av storstadsregionerna

– ändå kör åtta procent med olaglig syn

Över 670 000* bilförare i Sverige, motsvarande tio procent av körkortsinnehavarna, kör med olaglig** syn, vilket innebär att man inte uppfyller de lagstadgade kraven för att ta körkort. I Skåne är motsvarande andel åtta procent, vilket är bättre än rikssnittet och klart bättre än Stockholm och Göteborg, som båda ligger över elva procent.

Det visar färska siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare, som är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen.

Sedan 2008 har Synoptik och Bilprovningen genomfört Synbesiktningen för att uppmärksamma vikten av att se och synas i trafiken. Resultatet från Synbesiktningen 2021 visar att andelen som kör med olaglig syn är fortsatt alarmerande och relativt jämn över landet, med undantag av storstadsregionerna som sticker ut. Med åtta procent har Skåne en lägre andel bilförare som kör med olaglig syn jämfört med övriga landet där motsvarande siffra är tio procent. I Stockholm och Göteborg kör elva procent med olaglig syn.

– Att Malmöbor skulle se bättre än övriga svenskar och betydligt bättre än stockholmare och göteborgare finns det inget som helst belägg för. Kanske är de bättre på att kontrollera sin syn regelbundet, för det är just regelbundenheten som är nyckeln till att alltid ha rätt synhjälpmedel. Synen försämras gradvis och det är svårt att själv upptäcka synförsämringar. Därför rekommenderar vi alltid att kontrollera synen vartannat år, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

Närmare 30 000 bilister har under åren svarat på attitydfrågor kring syn och bilkörning. Varje år visar resultatet att 9 av 10 bilister i Sverige vill se ett lagkrav för återkommande synkontroller i samband med körkortsförnyelse, liksom andra EU-länder redan har.

– Trafiksäkerheten på våra vägar är avhängig såväl säkra fordon som säkra förare. Regelbundna synkontroller för förare borde därför vara lika självklart som att besikta sina fordon, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2021 (hela landet)

  • 10 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
  • 97 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert.
  • 89 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare.
  • 82 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

Synbesiktningen 2021 genomfördes under perioden 5–31 oktober. 1 666 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 059 bilister gjorde ett syntest.
För statistik och analys läs faktasida här: www.synoptik.se/synbesiktningen

* Baserat på Trafikverkets siffror från 2020, 6 731 000 B-körkortsinnehavare i Sverige.
** Med olaglig synskärpa menas att de testade personerna inte uppfyller den gräns (minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort – en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under tretton år har totalt närmare 30 000 syntester genomförts, 2021 svarade 1 666 bilister på attitydfrågor och 1 059 testade sin syn. Resultatet för 2021 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, se www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om Synoptik

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se

Kort om Bilprovningen

Bilprovningen (Aktiebolaget Svensk Bilprovning) grundades 1963 och ägs av svenska staten. Företaget är med cirka 100 stationer från Skurup i söder till Gällivare i norr Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon och har arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan sedan bolaget bildades. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Bilförare i Malmö ser bättre än bilförare i övriga Sverige och klart bättre än bilförare i Stockholm och Göteborg. Foto: PMAGI

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, tfn: +46 (0)70-687 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik, tfn: +46 (0)8 580 260 00, e-post: rra@synoptik.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, tfn +46 (0)70-746 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se