Mer innehåll

Delårsrapport januari - mars 2019

Fortsatt ledande på en reducerad marknad med tilltagande konkurrens

Första kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 152 (166) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -6 (2) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 (12).
  • Resultatet uppgick till -6 (2) MSEK, vilket motsvarar -152 (50) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Benny Örnerfors kommenterar kvartalet

Utmaningarna på fordonsbesiktningsmarknaden är större än någonsin. Konkurrensen fortsätter att öka samtidigt som totalmarknaden minskar. Ändå behåller Bilprovningen sin höga kundnöjdhet och marknadsledande position.

Det första kvartalet präglades av väsentligt lägre volymer än föregående år. Orsaken är nya inställelseregler som bland annat innebär att besiktningsintervallet för personbilar som är fem år eller äldre har ökat från 12 till 14 månader. Följden är en förskjutning av volymerna och en utglesning som bedöms motsvara en marknadsreduktion om ungefär 10 procent på årsbasis, även om den kan bli både större och mindre under kortare perioder. Detta försvårar också jämförelsen med motsvarande period föregående år.

Under perioden uppgick nettoomsättningen till 152 (166) MSEK. De minskade intäkterna medförde att rörelseresultatet sjönk till -6 MSEK, även om rörelsekostnaderna, tack vare effektivisering, var 5 MSEK lägre än föregående år.

Trots utmaningarna på marknaden tillkom 13 nya stationer under kvartalet. Sedan omregleringen har antalet ackrediterade anläggningar mer än fördubblats, från 192 till 514 stycken, en ökning med 168 procent. Bilprovningens stationsnät omfattade 100 anläggningar vid periodens utgång.

I slutet av januari uppdagade media flera fall av fusk med mätarställningar vilket väckte stor oro och debatt. För att motverka detta och lugna kunder valde Bilprovningen som första aktör i besiktningsbranschen att omgående införa en kontroll av att mätarställningen som en extra service. Kontrollen innebär att den mätarställning som finns registrerad från föregående besiktning i Transportstyrelsens bas jämförs med mätarställningen vid pågående besiktning. Det snabba agerandet uppmärksammades positivt av media och servicen ansågs tillföra ett stort mervärde ur konsumentperspektiv.

Ännu en tjänst som fick stort gehör hos media och bilförare under kvartalet var Halkvarnaren – en tjänst som via en uppkopplad enhet och app ger bilägare varningar om halt väglag i realtid. Tjänsten har tagits fram av Bilprovningen tillsammans med partnern Infocar och syftet är att öka trafiksäkerheten genom att förebygga olyckor och därmed rädda liv.

Arbetet med att anpassa verksamheten till de nya marknadsförutsättningarna får allt större fokus framåt. Det innebär kraftfull effektivisering såväl som nya satsningar och lyhördhet för att stärka Bilprovningens förmåga att ligga i framkant.

Vid utgången av kvartalet var 96 procent av kunderna nöjda. Detta, i kombination med den högsta medarbetarnöjdheten (4,03 på en femgradig skala) sedan 2011 då mätningarna började, pekar på att Bilprovningens position är fortsatt stark i den tilltagande konkurrensen.

Bilprovningens delårsrapport januari – mars 2019 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se