Mer innehåll

Delårsrapport januari - juni 2019

Kraftig resultatförbättring

Andra kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 199 (189) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 30 (18) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24 (4).
  • Resultatet uppgick till 24 (14) MSEK, vilket motsvarar 609 (343) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Benny Örnerfors kommenterar perioden

Under det andra kvartalet såg vi en kraftig resultatförbättring och de positiva effekterna av det utvecklingsprogram som initierades för ett år sedan för att anpassa verksamheten till de nya marknadsförutsättningarna.

Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökade intäkterna med 9 MSEK och rörelsemarginalen förbättrades från 9,3 till 14,8 procent. Uppgången förklaras bl.a. av en volymförskjutning i marknaden, bra marknadsbearbetning och god tillgänglighet.

Det förbättrade resultatet för kvartalet syns även på halvårsbasis, där rörelseresultatet ökade från 20 till 23 MSEK, främst till följd av lägre kostnader genom effektivisering bl.a. i form av en reducering av personalstyrkan. Rörelsens kostnader sjönk med 6 MSEK och rensat för poster av engångskaraktär minskade personalkostnaderna med 13 MSEK.

Utmaningarna på fordonsbesiktningsmarknaden är större än någonsin. Den har påverkats starkt av de nya inställelseregler som började gälla för ett år sedan och som bl.a. innebär att besiktningsintervallet för personbilar som är fem år eller äldre har ökat från 12 till 14 månader. Följden är en förskjutning av volymerna och en utglesning som bedöms motsvara en marknadsreduktion om ungefär 10 procent på årsbasis, även om den kan bli både större och mindre under kortare perioder.

Trots marknadsreduktionen ökar konkurrensen alltjämt. Under det första halvåret tillkom 18 nya stationer, varav fem under det andra kvartalet. Sedan omregleringen har antalet ackrediterade anläggningar mer än fördubblats, från 192 till 519 stycken, en ökning med 170 procent. Bilprovningens stationsnät omfattade 100 anläggningar vid periodens utgång.

På marknaden finns nio aktörer. Bilprovningen behåller sin marknadsledande position och har fortfarande det starkaste varumärket. Det framkom i april när resultatet av Sustainable Brand Index 2019 presenterades. Bilprovningen fick en hedrande plats 41 bland landets 355 mest välkända varumärken och placerade sig långt före den näst bästa besiktningsaktören, vars ranking var 148. Bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster ansågs Bilprovningen vara branschbäst. Kundnöjdheten är också fortsatt mycket hög, 96 procent vid periodens utgång.

För att stärka Bilprovningens förmåga att ligga i framkant har effektivisering i kombination med lyhördhet för kundens önskemål och nya satsningar fått allt större fokus.

Jag gläds åt våra framsteg så långt under året och ser fram emot en fortsatt spännande resa i höst.

Bilprovningens delårsrapport för januari–juni 2019 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se