Mer innehåll

Delårsrapport januari - juni 2015

Positiv resultatutveckling under andra kvartalet och stabilt första halvår

Andra kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen för koncernen ökade till 202 (191) MSEK, en ökning med 6 procent.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 28 (21) MSEK, en ökning med 33 procent.
  • Resultatet för koncernen uppgick till 22 (17) MSEK en ökning med 29 procent, vilket motsvarar 551 (434) SEK per aktie.
  • I juni tecknades hyresavtal för två nya anläggningar i Märsta och Rosersberg.

Delårsperioden januari-juni i korthet

  • Nettoomsättningen för koncernen ökade till 382 (379) MSEK.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 38 (38) MSEK.
  • Resultatet för koncernen uppgick till 29 (31) MSEK, vilket motsvarar 734 (779) SEK per aktie.

Bilprovningens vd Benny Örnerfors kommenterar det andra kvartalet 2015:

Bilprovningens resultat utvecklades positivt under det andra kvartalet 2015. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökade nettoomsättningen med 6 procent till 202 MSEK och rörelseresultatet med 33 procent till 28 (21) MSEK. Detta medförde, trots ett något svagare första kvartal, att rörelseresultatet för det första halvåret blev i paritet med motsvarande period föregående år; 38 MSEK.

Till följd av ett kunnigt och trevligt bemötande hos personalen samt en smidig och effektiv besiktning är 96 procent av kunderna nöjda och så många som 81 procent till och med mycket nöjda.

I juni tecknades hyresavtal för två nya anläggningar i Märsta och Rosersberg, två orter i norra storstockholm, vars tillväxt bedöms vara stark, både befolknings- och fordonsmässigt. Stationerna öppnar våren respektive sommaren 2016. Med lägen intill E4 kommer de att vara lättillgängliga såväl för invånare i kommunen som för pendlare.

Antalet tunga fordon ökar i storstäderna och behovet av effektiv besiktning likaså. Med nyetableringen i Rosersberg, som blir en station för i huvudsak tunga fordon och som är belägen i Stockholm Nord Logistikcenter, möter Bilprovningen denna efterfrågan. Företagskunder kommer att kunna göra besiktningen i anslutning till ordinarie arbetsplatser, utan att göra avkall på logistiken.

Inklusive pågående nyetableringar har Bilprovningen 96 stationer från Skurup till Karesuando, varav 58 erbjuder kontrollbesiktning och efterkontroll av tunga fordon. Bilprovningen är den ledande aktören på marknaden, både inom det lätta och tunga segmentet.

Etableringstakten på marknaden är hög. Under det andra kvartalet tillkom 14 nyetableringar och det sammanlagda antalet stationer på marknaden uppgick till 412 vid kvartalets utgång. Jämfört med motsvarande tidpunkt förra året är det en ökning med 37 procent, då antalet uppgick till 301, och en ökning med hela 115 procent sedan omregleringen den 1 juli 2010, då antalet var 192.

Bilprovningens genomsnittliga marknadsandel för det andra kvartalet uppgick till 32 procent. Det pekar på att Bilprovningens position är fortsatt stark i den tilltagande konkurrensen. Sammanlagt finns elva aktörer på den svenska fordonsbesiktningsmarknaden.

Bilprovningens delårsrapport för januari-juni 2015 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se