Mer innehåll

Delårsrapport januari - mars 2021

Första kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 176 (164) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 18 (16) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20 (12).
  • Resultatet uppgick till 14 (13) MSEK, vilket motsvarar 359 (316) kr per aktie före och efter utspädning.

Vd Andreas Myhrman kommenterar det första kvartalet:

Trots tilltagande konkurrens lyckades vi förbättra Bilprovningens resultat jämfört mot 2020, som var ett starkt år; försäljningen ökade med 12 MSEK, rörelseresultatet steg från 16 till 18 MSEK och rörelsemarginalen ökade något till 10,4 procent. Den positiva utvecklingen förklaras av tydliga prioriteringar och fortsatta effektiviseringar i kombination med ökade volymer.

Den pågående pandemin har påverkat och ändrat förutsättningarna i kundmötet. Vi följer fortsatt noggrant myndigheternas rekommendationer och anpassar verksamheten därefter. Mätningar visar att 95 procent av kunderna är nöjda med sitt besök vilket tyder på att vi, trots omständigheterna, lyckas skapa en trygg miljö på stationerna,

Konkurrensen ökar i fortsatt hög takt. Vid kvartalets utgång var antalet ackrediterade anläggningar på den totala fordonsbesiktningsmarknaden 556, att jämföra med 541 vid motsvarande tidpunkt föregående år. Det är en ökning med 364 stationer eller 190 procent sedan omregleringen i juli 2010 då antalet uppgick till 192.

Under kvartalet öppnade vi nya stationer i Umeå och Järfälla. Det är ometableringar från tidigare lägen i syfte att erbjuda kunderna bättre utbud, service och tillgänglighet. Utöver pågående nyetablering i Högdalen och ometablering i Solna tecknades hyresavtal för nyetableringar i Örebro, Kalmar och Älta samt en ometablering till en större lokal i ett bättre läge i Karlstad. I januari valde vi också att upphöra med våra mobila stationer som har bemannat sju orter. Bilprovningen är fortsatt ensam om att vara rikstäckande med 96 stationer från Skurup till Gällivare.

Att Bilprovningen i undersökningen Sustainable Brand Index 2021 återigen utsågs till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag är ytterligare en bekräftelse på detta. Enligt årets studie bland tusentals svenska konsumenter avgörs förtroendet för ett företag i hög grad av deras hantering av pandemin och lyhördheten för myndigheternas restriktioner. Utmärkelsen ”branschbäst” känns därför extra hedrande just i år. I den totala rankingen, bland landets 390 mest välkända varumärken, återfanns Bilprovningen på plats 57.

På Bilprovningen är vi stolta över att ha ett så meningsfullt jobb där vi dagligen bidrar till en hållbar utveckling. Samtidigt vill vi ta ännu större ansvar. Därför har vi nu valt att bli nationell partner till Friends. Det känns rätt eftersom vi själva sedan länge bedriver ett ambitiöst arbete för ökad mångfald och inkludering. Tillsammans med Friends hoppas vi kunna bidra till ett tryggare samhälle - inte bara på vägarna eller i barns klassrum, utan även på arbetsplatsen, i kundmötet och i rollen som vuxen i relation till barn.

Avslutningsvis vill jag särskilt tacka alla medarbetare för en bra start på året. Med en stärkt ekonomi har vi goda möjligheter att vidareutveckla bolaget, finansiellt och strukturellt samt ha en fortsatt stark position på marknaden.

Bilprovningens delårsrapport för perioden januari – mars 2021 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

Andreas Myhrman

För mer information

Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se