Mer innehåll

Delårsrapport januari - mars 2020

En stark start på året

Första kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 164 (152) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 16 (-6) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 (5).
  • Resultatet uppgick till 13 (-6) MSEK, vilket motsvarar 316 (-152) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Andreas Myhrman kommenterar det första kvartalet:

Det inledande kvartalet av 2020 har varit intensivt och varierat.

Sedan början av mars har Bilprovningen, precis som andra företag och branscher i Sverige och i världen, behövt hantera effekterna av den Coronapandemi som på ett eller annat sätt har påverkat oss alla. För Bilprovningen har det till stor del handlat om att löpande följa myndigheternas rekommendationer och säkra att situationen hanteras på bästa möjliga sätt för våra kunder och anställda på stationerna.

Trots Coronautbrottet gjorde Bilprovningen ett mycket starkt resultat under det första kvartalet. Jämfört med samma period föregående år ökade rörelsemarginalen från -4,1 till 10 procent och rörelseresultatet steg från -6,3 till 16,4 MSEK. Förbättringen förklaras till lika delar av ökade intäkter och minskade kostnader. Volymutvecklingen var positiv och dessutom kan vi nu realisera effekterna av 2019 års åtgärdsprogram.

Parallellt förstärkte Bilprovningen sin marknadsledande position genom att utöka sin marknadsandel ytterligare jämfört med motsvarande kvartal 2019.

På den totala fordonsbesiktningsmarknaden fortsatte nyetableringarna i hög takt med fem nya stationer i drift under det första kvartalet. Totalt uppgick antalet ackrediterade anläggningar till 541. Bilprovningen öppnade en ny, fin station i Klippan som kommer att bli ett starkt tillskott. Och expansionen fortsätter. Under kvartalet tecknades ett hyresavtal för en nyetablering i Stockholm-Högdalen belägen ett stenkast från väg 73 som är en av de mest trafikintensiva infarterna till och från södra Stockholm. Stationen invigs hösten 2021.

Bilprovningen utsågs än en gång till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag. Det framkom när resultatet av Sustainable Brand Index 2020 presenterades. Bilprovningen utnämndes till branschvinnare och klättrade till plats 39 bland landets 381 mest välkända varumärken - långt före den näst bästa besiktningsaktören, vars ranking var 225.

Under perioden uppgick kundnöjdheten till 97 procent, vilket är en ökning om en procentenhet och ytterligare en signal på en fortsatt stark position i den tilltagande konkurrensen.

Bilprovningen satsar kontinuerligt för att öka den positiva kundupplevelsen. Bland annat har kundutskicken förbättrats med avseende på utseende och tonalitet. Mätningar visar att de är uppskattade och anses betydligt mer tydliga och användarvänliga än tidigare.

Jag vill avslutningsvis framföra ett stort tack till våra kunniga och hängivna medarbetare för en stark start på 2020.

Bilprovningens delårsrapport för perioden januari – mars 2020 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

Vd Andreas Myhrman

För mer information

Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se