Mer innehåll

Årsstämma i AB Svensk Bilprovning

Idag avhöll AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen) sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades bland annat följande:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2016.

Disposition av vinstmedel

Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelsen. Av till förfogande stående vinstmedel, 124 327 261 SEK, görs en utdelning om 67 000 000 SEK eller 1 675 SEK per aktie, och 57 327 261 SEK balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Bilprovningen följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7).

Karin Strömberg omvaldes till ordförande och Anna Nilsson-Ehle, Hans Krondahl, Gunnar Malm, Kristina Patek samt Hélène Westholm till ledamöter. Till ny ledamot valdes Johan Ekesiöö.

Johan Ekesiöö (född 1954) är styrelseordförande i T & V Holding AB, styrelseledamot i Excanto AB, MetaForce AB, Zenterio AB, Avega Group AB och Lingit AS. Han har över 30 års erfarenhet inom IT-branschen genom ledande positioner, främst inom försäljning och bolagsutveckling, på IBM i Sverige, Norden och USA. Johan har också varit MD antfactory, ett privat Venture Capital-bolag, arbetat med omstrukturering av Framfab samt varit partner och ägare av Inveritas, ett konsultbolag inom management. I grunden är Johan civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har också en Master of Science från Sloan School vid MIT, Boston, USA.

- Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med vidareutvecklingen av Bilprovningen. Det är ett företag många i Sverige har en relation till och som nu befinner sig på en starkt konkurrensutsatt marknad där man måste ta till sig alla aspekter av de förändringar som digitaliseringen innebär för att bibehålla sin starka position, säger Johan Ekesiöö.

Intill tiden för nästa årsstämma omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor med Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor.

För mer information
Karin Strömberg, styrelseordförande, mobil 0709-93 67 33, e-post: Karin.Stromberg@sechc.se
Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

För mer information

Karin Strömberg, styrelseordförande, mobil 0709-93 67 33, e-post: Karin.Stromberg@sechc.se

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se