Mer innehåll

Delårsrapport januari - mars 2016

Första kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 161 (180) MSEK.
  • Periodens rörelseresultat uppgick till 1(10) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 (5,3) procent.
  • Resultatförsämringen förklaras i allt väsentligt av minskade intäkter till följd av lägre marknadsandel och ökade extraordinära kostnader pga. en investering i en ny och mer användarvänlig IT-plattform. Det underliggande rörelseresultatet blev i paritet med föregående år.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 (7) MSEK vilket motsvarar 19 (184) SEK per aktie.
  • I undersökningen Sustainable Brand Index utsåg svenska konsumenter Bilprovningen till det mest hållbara varumärket i branschen.

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar det första kvartalet 2016:

Bilprovningen är marknadsledande på den svenska fordonsbesiktningsmarknaden, både inom det lätta och tunga fordonssegmentet. En något lägre marknadsandel resulterade i att nettoomsättningen sjönk med 11 procent eller 19 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet minskade också, från 10 till 1 MSEK. Resultatförsämringen är en effekt av lägre intäkter och ökade extraordinära kostnader till följd av en investering i en ny och mer användarvänlig IT-plattform. På sikt kommer investeringen att spara kostnader och ge nya affärsmöjligheter till gagn för företaget och kunderna. Dessutom drivs nu ett program för kostnadssänkande aktiviteter.

Vid kvartalets utgång fanns sammanlagt 10 aktörer och 450 stationer. Etableringstakten på marknaden har varit hög. Den totala ökningen sedan omregleringen 2010 är 134 procent eller 258 stationer. Den årliga genomsnittliga stationstillväxten har legat på 25 procent, men under kvartalet minskade tillväxten för första gången till 14 procent, motsvarande 55 stationer. Bilprovningen är ensam om att vara rikstäckande och har 95 stationer inklusive den station som öppnades i Märsta i april.

Ökningen i etableringstakten har nu minskat eftersom den inte har stått i paritet till den generella tillväxttakten på fordonsmarknaden. Det föreligger också en risk för att besiktningsvolymerna minskas med en vikande lönsamhet som följd. Bakgrunden är att Transportstyrelsen, med anledning av ett uppdaterat EU-direktiv, lämnat ett förslag till regeringen om författningsändringar innebärande en utglesning av besiktningsintervallen för personbilar och lätta lastbilar.

I Sustainable Brand Index 2016, en årlig undersökning där svenska konsumenter bedömer Sveriges mest hållbara varumärken och vars resultat offentliggjordes under kvartalet, utsågs Bilprovningen för sjätte året i rad och i konkurrens med Sveriges 265 mest välkända företag, till ett av Sveriges mest hållbara varumärken. Bilprovningen placerade sig på plats 33 och erhöll även utmärkelsen ”branschbäst”, bland företag med fordonsrelaterade tjänster.

Bilprovningens delårsrapport januari-mars 2016 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se