Mer innehåll

Bokslutskommuniké 2014

Ett framgångsrikt år för Bilprovningen i en tilltagande konkurrens

  • Nettoomsättningen uppgick till 719 (785) MSEK.
  • Årets rörelseresultat uppgick till 60 (24) MSEK.
  • Årets resultat ökade till 63 (31) MSEK, vilket motsvarar 1 571 (779) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 72 (101) MSEK.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1 200 (7 250) kronor per aktie.

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar året:

2014 var ett framgångsrikt år för Bilprovningen. Jämfört med föregående år mer än fördubblades rörelseresultatet till 60 (24) MSEK och för de stationer som kvarstår efter delförsäljningen ökade nettoomsättningen med 5 procent till 654 (626) MSEK.

Sammanlagt finns tio aktörer på den svenska fordonsbesiktningsmarknaden. Transportstyrelsen publicerar marknadsandelarna per besiktningsföretag på månads- och årsbasis. Med en genomsnittlig marknadsandel om 33 procent både för kvartalet och året är Bilprovningens position fortsatt stark i den tilltagande konkurrensen.
Etableringstakten på marknaden är fortsatt hög. Bara under kvartalet tillkom 27 stationer. I slutet av året uppgick det totala antalet stationer på marknaden till 384. Vid 2013 års utgång var motsvarande siffra 310. Det är en ökning med 24 procent för året och en fördubbling (100 procent) sedan omregleringen den 1 juli 2010, då antalet stationer uppgick till 192.

Anpassningen av Bilprovningen till marknadens nya förutsättningar fortsätter med full kraft. Under året minskade rörelsens kostnader med 4 procent till 661 (687) MSEK och för kvartalet med 2 procent till 172 (176) MSEK.

Bilprovningens kvartalsvisa medarbetarmätningar visar att trivseln i företaget är fortsatt hög. Resultatet för kvartalet och året förblev oförändrat sedan föregående år; 3,9 på en skala från 1 till 5. Ett positivt betyg är också att var femte nyrekrytering är en medarbetare som återvänder efter att ha arbetat för en annan arbetsgivare.
Under året öppnade Bilprovningen nya anläggningar i Enköping och Kallhäll och Värmdö, utanför Stockholm. I januari 2015 öppnade även stationer i Skellefteå och Östersund. I dagsläget har Bilprovningen därmed 94 stationer från Skurup till Karesuando och är den största och enda rikstäckande aktören.

Bilprovningen erbjuder marknadens bästa tillgänglighet även vad gäller öppettider. Där efterfrågan finns har stationerna öppet på kvällar och helger. Kunderna kan i allt större utsträckning göra en kontrollbesiktning utan att boka tid. Antalet stationer som erbjuder så kallad drop-in fördubblades under året från 17 till 33. Ambitionen är att servicen ska tillhandahållas på samtliga stationer.

I Sustainable Brand Index 2014, en årlig undersökning där 9 000 svenska konsumenter bedömer Sveriges mest hållbara varumärken, utsågs Bilprovningen för fjärde året i rad och i konkurrens med 242 välkända varumärken såsom IKEA och ICA, till ett av Sveriges mest hållbara varumärken. Bilprovningen placerade sig på trettonde plats och erhöll även utmärkelsen ”branschbäst”, bland företag med fordonsrelaterade tjänster.
Bilprovningens bokslutskommuniké 2014 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se