Mer innehåll

Bokslutskommuniké 2020

Året i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 653 (647) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 84 (24) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47 (45).
  • Resultatet uppgick till 58 (13) MSEK, vilket motsvarar 1 452 (332) kr per aktie före och efter utspädning.

Vd Andreas Myhrman kommenterar året

Jag är både stolt och glad över Bilprovningens prestation under det gångna året. Rörelseresultatet 2020 blev vårt bästa sedan omregleringen 2010. Lönsamhetsförbättringen är ett resultat av effektiviseringar, rätt prioriteringar och stort engagemang vilket bidragit till att rörelsemarginalen ökat från 4 till 13 procent och rörelseresultatet från 24 till 84 MSEK.

Jag är extra nöjd över resultatutvecklingen mot bakgrund av att 2020 varit ett så utmanande och annorlunda år. Sedan mars har Bilprovningen, precis som alla andra företag i Sverige och i världen, behövt hantera effekterna av covid-19. Det var synnerligen tufft under det tredje kvartalet då produktionsvolymen och resultatet påverkades negativt av en tillfällig EU-förordning till följd av pandemin.

Utöver den tillfälliga EU-förordningen har covid-19 för Bilprovningens del till stor del handlat om att noggrant följa myndigheternas rekommendationer och att skapa en så trygg miljö som möjligt för våra kunder och anställda på stationerna genom att anpassa verksamheten därefter. Våra mätningar visar att 96 (96) procent av kunderna var nöjda med sitt besök vilket är en stark årssiffra, inte minst med tanke på de ändrade förutsättningarna i kundmötet. Även medarbetartrivseln ligger kvar på en hög nivå.

Tillväxten på fordonsbesiktningsmarknaden fortsätter i hög takt med 22 tillkomna stationer, såväl ny- som avetableringar inräknat, under året, varav två under det fjärde kvartalet. Vid årsskiftet var antalet ackrediterade anläggningar på marknaden 558, att jämföra med 536 vid motsvarande tidpunkt föregående år och 192 vid omregleringen 2010. Trots den ständigt ökande konkurrensen är Bilprovningen fortfarande den ledande aktören med en genomsnittlig marknadsandel för året om 26,2 (25,6) procent.

Under 2020 öppnade Bilprovningen anläggningar i Klippan och Haninge. Utöver pågående ometableringar i Umeå och Järfälla samt nyetableringar i Högdalen och Solna tecknades under det fjärde kvartalet hyresavtal för ett nybygge i Ljungsbro, nordväst om Linköping, som blir ett bra komplement till två befintliga anläggningar i Östergötland. Vid årsskiftet hade Bilprovningen 102 stationer.

I undersökningen Sustainable Brand Index 2020, där över 20 000 svenska konsumenter deltog, utsågs Bilprovningen för tionde året i rad till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag. 2020 var det exakt 50 år sedan miljökontrollen infördes. Bilprovningen kan därför anses vara en pionjär på området. Arbetet för en minskad miljöpåverkan pågår alltjämt och under det fjärde kvartalet lanserade Bilprovningen, som första aktör på marknaden, digitala besiktningsprotokoll via den papperslösa tjänsten Mina sidor som över 100 000 kunder nu valt att registrera sig för.

Ett annat strategiskt hållbarhetsmål är ökad trafiksäkerhet. Utöver fordonskontroll arbetar Bilprovningen för att påverka attityder och förändra beteenden hos förare. Under det fjärde kvartalet genomfördes t.ex. den medialt uppmärksammade Synbesiktningen i samarbete med Synoptik för att medvetandegöra vikten av att se och synas bra i trafiken.

Sist, men inte minst, vill jag tacka alla medarbetare för fantastiska insatser under det gångna året. Det är er förtjänst att Bilprovningen gör ett så starkt resultat. Tillsammans med er ser jag fram emot 2021 med tillförsikt.

Bilprovningens bokslutskommuniké 2020 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

Vd Andreas Myhrman

För mer information

Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se