Mer innehåll

Delårsrapport januari - september 2020

Lönsamheten fortsätter att förbättras

Januari-september i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 490 (501) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 74 (45) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32 (33).
  • Resultatet uppgick till 58 (36) MSEK, vilket motsvarar 1 445 (888) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Andreas Myhrman kommenterar perioden

Lönsamheten i Bilprovningen fortsätter att förbättras tack vare våra prioriteringar och effektiviseringar. Under årets första nio månader ökar rörelsemarginalen från 9 till 15 procent och rörelseresultatet från 45 till 74 MSEK.

Resultatförbättringen har uppnåtts trots att det i början av juni infördes en tillfällig EU-förordning till följd av coronapandemin. Förordningen innebar att besiktningen för samtliga fordonsslag med sista besiktningsdatum 1 februari-31 augusti 2020 kunde senareläggas med upp till sju månader. Bilprovningens produktionsvolym påverkades väsentligt av dispensen i juli och augusti, men återgick till en normal nivå i september när den upphörde. Förordningen påverkade resultatet för kvartalet negativt. Rörelseresultatet uppgick till 3 MSEK jämfört med 22 MSEK föregående år. Det motsvarar en rörelsemarginal om 2,5 procent.

Den 1 juli var det tio år sedan marknaden för fordonsbesiktning omreglerades. Konkurrensen ökar i fortsatt hög takt med 20 nytillkomna stationer på marknaden under året, varav sex under det tredje kvartalet. Antalet ackrediterade anläggningar på den totala fordonsbesiktningsmarknaden är nu 556, att jämföra med 526 vid motsvarande tidpunkt föregående år och 192 vid omregleringen 2010.

I Bilprovningens stationsnät finns 102 anläggningar. Under kvartalet öppnades en ny station i Haninge. Utöver redan pågående etableringar i Högdalen och Järfälla tecknades hyresavtal för en nyetablering i Solna som invigs vintern 2021. Dessutom pågår en ometablering i Umeå som innebär att stationen utökar sitt produktutbud och blir lättare att hitta till.

Vårt huvudsakliga fokus just nu är att skapa en så trygg miljö som möjligt för medarbetare och kunder. Det gör vi genom att noggrant följa myndigheternas rekommendationer och anpassa verksamheten därefter. Tack vare anpassningar i mötet med våra kunder är kundnöjdheten oförändrad på 96 procent. Medarbetartrivseln ligger kvar på en hög nivå.

Bilprovningen deltog även i år i Däckrazzia, en årlig återkommande samverkan, för att påminna bilister om vikten av att hålla koll på sina däck. Insatser skedde också inom ramen för Nationella Viltolycksrådet, där vi uppmärksammar trafikanter på den ökade risken för viltolyckor under hösten. Bilprovningen är ensam på fordonsbesiktningsmarknaden om att dela ut viltolycksremsor till sina kunder. På remsan, som förvaras i fordonet, finns mer information om vad man ska göra vid en viltolycka.

Slutligen vill jag rikta ett stort varmt tack till alla duktiga medarbetare som tagit Bilprovningen igenom ett tufft kvartal. Med samarbete, flexibilitet och engagemang når vi uppsatta mål även under omvälvande tider.

Bilprovningens delårsrapport för perioden januari–september 2020 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se