Mer innehåll

Delårsrapport januari - mars 2018

Första kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 166 (163) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 (0) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 (20).
  • Resultatet uppgick till 2 (0) MSEK, vilket motsvarar 50 (-11) SEK per aktie före och efter utspädning.
  • Bilprovningen var fortsatt marknadsledande. Vid kvartalets utgång var den genomsnittliga marknadsandelen 29 (29) procent.

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar det första kvartalet:

2018 började bra för Bilprovningen. Nettoomsättningen ökade med 3 MSEK till 166 MSEK och rörelsemarginalen förbättrades från -0,3 till 1,5 procent. Utvecklingen förklaras av marknadsbearbetning och god tillgänglighet.

Under kvartalet tillkom sex stationer på marknaden och totalt uppgick antalet ackrediterade anläggningar till 481. Stationstillväxten sedan omregleringen i juli 2010 är 151 procent.

Med en marknadsandel om 29 procent stärkte Bilprovningen sin position som ledande på marknaden. För att säkerställa framtida goda resultat initierades ett genomgripande utvecklingsprogram under kvartalet.

I januari miljöcertifierades Bilprovningen för kommande treårsperiod och blev samtidigt först i besiktningsbranschen med att uppfylla den nyutvecklade versionen av ISO 14001. Bilprovningen är ett av två besiktningsföretag som är miljöcertifierat.

Som ett led i hållbarhetsarbetet tog Bilprovningen tillsammans med partnern Infocar fram Halkvarnaren - en tjänst som via en uppkopplad enhet och app ger bilägare varningar om halt väglag i realtid. Syftet är att förebygga olyckor och rädda liv. Intresset för Halkvarnaren har varit stort både hos bilförare och media.

Ännu ett initiativ för att ligga i framkant när det gäller den fordonstekniska utvecklingen är att erbjuda publik laddning av elbilar – något som Bilprovningen är först med i besiktningsbranschen. Servicen är gratis och tillhandahålls till att börja med på fyra stationer men utökas i takt med efterfrågan. Redan nu besöks stationerna av många laddbara taxibilar och företagsbilar. Laddlösningen kommer från Vattenfall och är uppkopplad till InCharge laddnät. Om laddstolpen är ledig eller inte framgår av InCharge app.

För att utöka tillgängligheten öppnades portarna efter kvartalets utgång till en nyetablering i Landvetter, Göteborg.

Bilprovningen satsar kontinuerligt på att öka den positiva kundupplevelsen. Vid utgången av kvartalet var 96 procent av kunderna nöjda tack vare personalens kunniga och trevliga bemötande.

Det pekar på att Bilprovningens position är fortsatt stark i den tilltagande konkurrensen.

Bilprovningens delårsrapport januari-mars 2018 finns publicerad på www.bilprovningen.se.