Mer innehåll

Delårsrapport januari - mars 2017

Första kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 163 (161) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 0 (1) MSEK.
  • Totalresultatet uppgick till 0 (1) MSEK, vilket motsvarar -11 (15) SEK per aktie före och efter utspädning.
  • Under kvartalet togs beslut om att utöka kapaciteten vid Bilprovningens befintliga anläggning i Malmö-Fosie med en tillbyggnad av besiktningshall för tunga fordon.
  • I undersökningen Sustainable Brand Index utsåg svenska konsumenter Bilprovningen till ett av Sveriges 30 mest hållbara varumärken och till branschbäst, bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster.

Bilprovningens vd Benny Örnerfors kommenterar det första kvartalet:

Inledningen av det sjunde året efter omregleringen var stark. Under kvartalet inte bara behöll Bilprovningen den marknadsledande positionen utan ökade försprånget till övriga aktörer, trots tilltagande konkurrens och en överetablering på vissa orter.

Mellan december 2016 och mars 2017 återtog Bilprovningen med framgång det tillfälliga marknadsandelstappet till följd av utmaningar i samband med införandet av nya affärssystem i slutet av 2016. Vid det första kvartalets utgång var Bilprovningens andel av den totala besiktningsmarknaden 29 procent.

Bilprovningen ökade nettoomsättningen med 2 MSEK till 163 MSEK, trots en lägre försäljningsvolym. Detta förklaras av en prishöjning den 1 juli 2016. Rörelseresultatet, 0 MSEK, förblev i paritet med motsvarande period föregående år, tack vare kostnadsbesparingar.

I undersökningen Sustainable Brand Index utsåg svenska konsumenter Bilprovningen, för sjunde året i rad, till ett av Sveriges mest hållbara varumärken. Bilprovningen klättrade till plats 28 bland Sveriges 286 mest välkända varumärken, vilket är fem placeringar bättre än föregående år. Bilprovningen utsågs också till branschbäst, bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster. Placeringarna ses som ett kvitto på att Bilprovningen jobbar i rätt riktning och att fordonsägare och allmänhet har stort förtroende för företaget.

Bilprovningens kundnöjdhet var fortsatt hög. Vid utgången av det första kvartalet 2017 var andelen nöjda kunder 96 procent.

Bilprovningen satsar kontinuerligt på att förbättra servicen och utöka tillgängligheten. Under kvartalet utökades erbjudandet av differentierade priser vilket uppskattades av kunderna, liksom systemjusteringar som underlättar bokningen och ankomsten till stationer.

I övrigt beslutades om att utöka kapaciteten i Malmö-Fosie med att bygga besiktningshall för tunga fordon. När den driftsätts våren 2018 kommer anläggningen att kunna ta emot samtliga fordonsslag. Efter periodens utgång öppnades dessutom portarna till Bilprovningens nyetablering i Eskilstuna. Därutöver pågår förberedelser för att öppna ytterligare två stationer i Storstockholm under 2017, i Kungens Kurva och Sollentuna-Häggvik.

Vid utgången av det första kvartalet 2017 fanns sammanlagt nio aktörer på marknaden. Under perioden tillkom fem nya stationer, men i praktiken rör det sig om fyra anläggningar på grund av ännu en nedläggning till följd av konsolideringen mellan två aktörer. Detta innebär att det sammanlagda antalet stationer ökade från 452 till 456. Den totala tillväxten sedan omregleringen 2010 är 264 stationer eller 138 procent. Bilprovningen är ensam om att vara rikstäckande och har 97 stationer.

Bilprovningens delårsrapport januari-mars 2017 finns publicerad www.bilprovningen.se.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se