Mer innehåll

Årsstämma i AB Svensk Bilprovning

Idag avhöll AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen) sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades bland annat följande:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2015.

Disposition av vinstmedel

Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelsen. Av till förfogande stående vinstmedel, 113 129 614 SEK, görs en utdelning om 56 000 000 SEK eller 1 400 SEK per aktie, och 57 129 614 SEK balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Bilprovningen följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6).

Karin Strömberg omvaldes till ordförande och Hans Krondahl, Gunnar Malm, Anna Nilsson-Ehle, Kristina Patek samt Hélène Westholm till ledamöter.

Intill tiden för nästa årsstämma omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor med Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor.

För mer information

Karin Strömberg, styrelseordförande Bilprovningen, mobil: 0709-93 67 33, e-post: Karin.Stromberg@sechc.se

Benny Örnerfors, vd Bilprovningen, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se