Mer innehåll

Årsstämma i Bilprovningen

Carl-Magnus Ruthberg ny styrelseledamot

Idag avhölls Bilprovningens årsstämma i Stockholm varvid bl.a. balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2022 fastställdes och Carl-Magnus Ruthberg invaldes som ny ledamot i styrelsen.

Idag avhöll AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen) sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2022.

Disposition av vinstmedel

Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelsen och den verkställande direktören.
Av till förfogande stående vinstmedel, 69 340 483 SEK, utdelas 37 000 000 SEK till aktieägare och överförs 32 340 483 SEK i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Bilprovningen följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) utan suppleanter.

Andrea Gisle Joosen omvaldes till ordförande och Lars Erik Fredriksson, Lena Larsson, Gunnar Malm, Ludvig Nauckhoff och Anna Ullman Sersé till ledamöter. Till ny ledamot valdes Carl-Magnus Ruthberg.

Carl-Magnus Ruthberg (född 1973) har en bred finansiell och operativ bakgrund med mer än 20 års erfarenhet som CFO och Investment Director i bl.a. AB Max Sievert, AxLoad Group AB, Carl Lamm/Ricoh Sverige AB, Bure och Ratos. Han har även lång och gedigen erfarenhet av styrelsearbete såväl nationellt som internationellt bl.a. som ledamot i AB Regin, Convini Intressenter AB, Mennens Group BV och Certex UK. I grunden har Carl-Magnus en Master of Science från Handelshögskolan i Göteborg.

- Bilprovningen har ett starkt varumärke, fokus på kundupplevelsen och en ledande ställning i en bransch under förändring. Jag ser fram emot att bidra till bolagets fortsatta utveckling tillsammans med övriga i styrelsen och ledningen, säger Carl-Magnus Ruthberg.

Intill tiden för nästa årsstämma omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor med Daniel Wassberg som huvudansvarig revisor.

man i kostym som tittar in i kameran

Carl-Magnus Ruthberg är nyinvald styrelseledamot i Bilprovningen Foto: Binge Eliasson

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se