Mer innehåll

Delårsrapport januari - september 2016

Tredje kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 144 (151) MSEK.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 14 (24) MSEK. Det påverkades negativt, dels av jämförelsestörande poster relaterade till införandet av en ny IT-plattform, dels pga. fortsatt tuff konkurrens. Resultatet för koncernen uppgick till 11 (19) MSEK, vilket motsvarar 264 (473) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37 (5) MSEK. Förändringen förklaras av en temporär negativ utveckling av rörelsekapitalet till följd av införandet av en ny IT-plattform.
  • I augusti tecknades hyresavtal om en nyetablering i Kungens Kurva i Huddinge. Stationen öppnar under 2017.

Delårsperioden i korthet

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 490 (533) MSEK.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 34 (62) MSEK. Det påverkades negativt av ökad konkurrens samt av jämförelsestörande poster relaterade till införandet av en ny IT-plattform.
  • Resultatet för koncernen uppgick till 27 (48) MSEK, vilket motsvarar 666 (1 207) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 (40) MSEK. Förändringen förklaras av en temporär negativ utveckling av rörelsekapitalet till följd av införandet av en ny IT-plattform.

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar det tredje kvartalet 2016:

Bilprovningen behåller sin position som det marknadsledande besiktningsföretaget. Nu när den nya IT-plattformen är implementerad kan företaget börja dra nytta av de affärsmöjligheter som satsningen ger. Ett exempel är att mindre attraktiva tider mitt på dagen nu kan erbjudas till lägre pris, så kallade röda avgångar. Dessa visade sig vara mycket efterfrågade och sålde slut snabbt. Inledningsvis har röda avgångar bara erbjudits på några stationer men kommer successivt att utökas till fler.

Bytet till ny IT-plattform har varit arbetskrävande med negativ påverkan på resultatet. Under juli sjönk marknadsandelen, men tack vare en snabb återhämtning och en ökad marknadsbearbetning samt hög tillgänglighet vände utvecklingen under augusti och september. Jämfört med samma kvartal föregående år sjönk nettoomsättningen med 5 procent till 144 MSEK. Rörelseresultatet sjönk med 10 MSEK till 14 MSEK, främst till följd av ökade kostnader av engångskaraktär för investeringen i IT-plattformen men även till följd av ökad konkurrens på marknaden. Rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent.

Bolaget fortsätter sin satsning på en utökad tillgänglighet för kunderna i form av flera nya stationer. Stockholm med omnejd är en stark tillväxtregion och under kvartalet tecknades hyresavtal för en ny anläggning i Kungens Kurva i Huddinge. I oktober öppnades en station för tunga fordon i Rosersberg och senare i höst invigs även en ny anläggning i Upplands Väsby. Med lägen intill E4 kommer nyetableringarna att vara lättillgängliga såväl för invånare i kommunerna som för pendlare.

Ett intensivt arbete bedrivs för att öka kundupplevelsen och mätningar av Bilprovningens kundnöjdhet visar att det ger resultat. Till följd av ett kunnigt och trevligt bemötande hos personalen samt en effektiv besiktning är 96 procent av kunderna nöjda och så många som 83 procent till och med mycket nöjda.

Vid kvartalets utgång fanns sammanlagt nio aktörer. Under kvartalet ökade antalet stationer från 446 till 447. Den sammanlagda stationstillväxten under året är två, trots tio nyetableringar. Detta har sin förklaring i en nedläggning av åtta stationer till följd av en konsolidering mellan två aktörer tidigare under året. Den totala tillväxten sedan omregleringen är 257 stationer. Bilprovningen är ensam om att vara rikstäckande och har 96 stationer inklusive den station som öppnades i Rosersberg i oktober.

Bilprovningens delårsrapport januari-september 2016 finns publicerad på www.bilprovningen.se

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se