Mer innehåll

50 år sedan miljökontrollen infördes på Bilprovningen

Bilprovningen kan anses vara en pionjär inom hållbarhetsområdet. Trots komplikationer och en skeptisk inställning från bl.a. media infördes en avgaskontroll på bensindrivna personbilar redan 1970.

Regeringens beslut om att en kontroll av kolmonoxidhalten (CO) i avgaserna från bensindrivna bilar skulle ingå i den periodiska kontrollen från den 1 juli 1970 medförde ett omfattande utvecklingsarbete inom Bilprovningen. Lämpliga rutiner behövde tas fram, däribland förutsättningar och instrument för att erhålla korrekta mätresultat. Utvärderingen resulterade i att stationerna utrustades med tre olika fabrikat för att få ytterligare erfarenheter på sikt. Sammanlagt skaffades 250 CO-instrument.

Sänkte CO-halten med skruvmejsel

Det var inte bara en mätning av halten kolmonoxid (CO) i avgaserna vid tomgång som ingick i den nya kontrollen. Bilprovningen skulle också, i de fall CO-halten översteg fastställt gränsvärde, utföra en enkel justering av förgasaren i syfte att sänka halten till acceptabel nivå. Förutsättningen var att den skulle kunna göras med i princip en skruvmejsel som enda hjälpmedel. Undantagna från justeringsmöjligheten var bl.a. bilar utrustade med två eller fler förgasare.

Problematisk för besiktningspersonalen

På vissa håll i pressen fanns det en skeptisk inställning till värdet av miljökontrollen. Ofta var orsaken bristande kännedom om bakgrunden till gällande regler. Helt utan problem var emellertid inte kontrollen. På en del stationer klagade personalen över huvudvärk och illamående. Besvären ansågs bero på för höga avgashalter i besiktningshallen. Mätningar utfördes och åtgärder vidtogs för att förbättra avgasutsugen och allmänventilationen. Även tekniska problem vid mätning av avgaserna förekom. Särskilt vintertid kunde för låg temperatur hos motorn ge felaktiga mätvärden. Varma sommardagar kunde alltför varma förgasare ge samma effekt. Kontrollen kunde härigenom bli ganska tidsödande och störande för besiktningsrutinerna.

Från sju till 0,3 procent

En uppföljning sommaren 1970 visade att sex procent av de kontrollerade personbilarna blev underkända på grund av för hög CO-halt. Gränsvärdet för underkännande låg vid en CO-halt i avgaserna på sju procent.

Nuvarande gränsvärde för en modern personbil på tomgång är 0,3 procent CO och 200 ppm HC (kolväte). CO-värdet mäts även vid förhöjd tomgång med gränsvärdet 0,2 procent.

År 2009 kompletterades avgasmätningen med en elektronisk miljökontroll via bilens OBD-system, som tar hänsyn till bränsle- och emissionsregleringen vid körning. Idag är utmaningen att ta fram lagkrav och besiktningsmetoder som säkerställer prestanda enligt bilens typgodkännande under hela livslängden samt att inkludera partikelutsläpp och bränsleförbrukning i kontrollen.

För mer information

Eva Morger, kvalitets- och miljöchef, mobil: 0736-88 22 65, e-post: eva.morger@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0736-88 24 27, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se