Mer innehåll

Årsstämma i Bilprovningen

Lars Erik Fredriksson ny styrelseledamot

Idag avhöll AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen) sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2020.

Disposition av vinstmedel

Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelsen och den verkställande direktören. Av till förfogande stående vinstmedel, 90 295 745 SEK, utdelas 58 000 000 SEK till aktieägare och överförs 32 295 745 SEK i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.

Bilprovningen följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) utan suppleanter.

Karin Strömberg omvaldes till ordförande och Johan Ekesiöö, Lena Larsson, Gunnar Malm, Ludvig Nauckhoff samt Anna Ullman Sersé till ledamöter. Till ny ledamot valdes Lars Erik Fredriksson.

Lars Erik Fredriksson (född 1964) har nästan 20 års erfarenhet av bolagsförvaltning. Han har varit styrelseledamot i ett tiotal företag, huvudsakligen statligt ägda. Han har också erfarenhet av rekrytering av ledande befattningshavare inom främst finanssektorn. I grunden har Lars Erik en examen inom företagsekonomi och matematik från Uppsala universitet.

- Jag lärde känna Bilprovningen i samband med konkurrensutsättningen för drygt tio år sedan. Jag ser fram emot att återuppta kontakten med bolaget och att vidareutveckla Bilprovningens starka varumärke, säger Lars Erik Fredriksson.

Intill tiden för nästa årsstämma omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor med Didrik Roos som huvudansvarig revisor.

För mer information

Lars Erik Fredriksson

För mer information

Karin Strömberg, styrelseordförande, mobil 0709-93 67 33, e-post: Karin.Stromberg@sechc.se

Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se