Mer innehåll

Delårsrapport januari-mars 2022

Resultatet påverkat av periodens satsningar

Investeringar i nya anläggningar och medvetna satsningar på utbildning av stationspersonalen medförde en resultatutveckling som inte var lika positiv som under motsvarande period föregående år, trots en i stort oförändrad försäljning. Rörelseresultatet sjönk med 22 MSEK till -4 MSEK.

Första kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 173 (176) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 (18) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 (20).
  • Resultatet uppgick till -5 (14) MSEK, vilket motsvarar -117 (359) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd

Tillväxten för att erbjuda bättre tillgänglighet och service fortsätter. Under kvartalet öppnade Bilprovningen fyra stationer. Därtill tecknades hyresavtal för ytterligare tre nyetableringar som beräknas kunna öppna under 2022. Vid periodens utgång omfattade Bilprovningens stationsnät 103 anläggningar.

Investeringarna i nya anläggningar har medfört uppstartskostnader och en naturligt ökad totalkostnad som följd. Därtill har medvetna satsningar gjorts på att utbilda vår stationspersonal. Därför är resultatutvecklingen inte lika positiv som under motsvarande period föregående år, trots en i stort oförändrad försäljning. Rörelseresultatet sjönk med 22 MSEK till -4 MSEK och rörelsemarginalen med 12 procentenheter till -2,4 procent. Utöver nyetableringar och utbildning förklaras resultatminskningen också av den kraftiga prishöjningen för el och värme som har medfört markant ökade kostnader för verksamheten, trots oförändrad förbrukning.

Under kvartalet lanserade vi en ny positionerande hållbarhetsstrategi med en hög ambitionsnivå. Den grundar sig på en väsentlighetsundersökning hösten 2021 där trafiksäkerhet pekas ut som det enskilt viktigaste området för Bilprovningen, följt av klimat snarare än miljö. Kraven och förväntan på branschen att leverera är högre nu än i tidigare undersökningar. Bilprovningens hållbarhetsarbete fokuserar från 2022 på fyra övergripande områden; säkra fordon och säkra förare samt klimatkloka fordon och klimatkloka förare.

Mot bakgrund av detta är vi extra stolta över att återigen ha utsetts till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag i Sustainable Brand Index 2022. I den totala rankingen klättrade vi dessutom 16 placeringar, från 57 till 41, bland Sveriges 409 mest välkända varumärken. Vi gläds också åt att Bilprovningen fortsatt är kundernas förstahandsval. Vår kundmätning som görs av Kantar Sifo visar att 95 (95) procent var nöjda med sitt besök under kvartalet.

För Bilprovningen är det viktigaste att alla färdas tryggt och säkert i trafiken. Fordonskontrollerna är vårt främsta bidrag, därutöver använder vi vår besiktningsstatistik för att informera om skicket på olika fordonsslag i förebyggande syfte. Under kvartalet offentliggjordes utfallet för personbilar, lätta lastbilar och samtliga tunga fordonsslag. Vi bjöds också in till trafikutskottet för att berätta om den medialt uppmärksammade Synbesiktningen och vårt arbete för ett lagkrav på återkommande synkontroller för bilister.

Engagemanget för att bidra till ett tryggare samhälle är fortsatt stort och under kvartalet utökades vårt nationella partnerskap med stiftelsen Friends till att även omfatta en tryggare idrott för barn, exempelvis i form av utbildningar för ungdomsledare i lokala föreningar. Först ut var Mora IK. Naturligtvis har även krisen i Ukraina berört oss djupt, varför vi valt att ge stöd genom att skänka en halv miljon kronor till UNHCR.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för en god insats under det första kvartalet. Nu fortsätter arbetet med att vässa Bilprovningens erbjudande och att ytterligare bidra till en hållbar utveckling.

Man i bilprovningströja utanför en byggnad med en skylt märkt bilprovningen.

Bilprovningens vd Andreas Myhrman utanför stationen i Järfälla-Stäket. Foto: Bilprovningen

För mer information

Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se