Mer innehåll

Bokslutskommuniké 2018

Året i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 647 (677) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 17 (49) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26 (80).
  • Resultatet uppgick till 9 (30) MSEK, vilket motsvarar 225 (740) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Benny Örnerfors kommenterar perioden

Åtta år efter omregleringen 2010 är Bilprovningen fortsatt marknadsledande, trots stora förändringar och utmaningar. Det gäller såväl vid årets utgång som i genomsnitt under året.

Antalet aktörer på fordonsbesiktningsmarknaden är idag nio och konkurrensen ökar alltjämt. Under året tillkom 26 nya stationsetableringar. Sedan omregleringen har antalet ackrediterade anläggningar mer än fördubblats, från 192 till 501 stycken, en ökning med 161 procent.

Samtidigt minskar totalmarknaden. Orsaken är nya inställelseregler som infördes i maj och som bl.a. innebär att besiktningsintervallet för personbilar som är fem år eller äldre ökats från 12 till 14 månader. Följden är en förskjutning av volymerna och en utglesning som bedöms motsvara en marknadsreduktion om ungefär 10 procent på årsbasis, även om den kan bli både större och mindre under kortare perioder. Nettoomsättningen för året minskade med 4 procent till 647 MSEK.

Under våren initierades ett omfattande flerårigt utvecklingsprogram med fokus på effektivisering för att kompensera för utglesningen och stärka Bilprovningen framöver. De utökade engångskostnaderna för programmet i kombination med de minskade intäkterna till följd av utglesningen medförde att rörelseresultatet sjönk till 17 (49) MSEK. Rörelsekostnaderna exklusive kostnaderna för utvecklingsprogrammet är lägre än föregående år.

Satsningar gjordes också på utökad service och tillgänglighet genom ytterligare två nyetableringar för lätta fordon, varav en i Landvetter, Göteborg och den andra i Västerhaninge, Stockholm. Dessutom öppnades en ny besiktningshall för tunga fordon vid den befintliga anläggningen i Malmö-Fosie. Bilprovningen är ensam om att vara rikstäckande och stationsnätet omfattade 100 anläggningar vid årets utgång.

Genom att ligga i framkant och vara lyhörd för kundernas önskemål fortsätter Bilprovningen utvecklingen för att bibehålla sin ledande position. Kundmätningar visar att arbetet ger resultat. Vid årets slut var andelen nöjda kunder 96 procent. Andelen mycket nöjda kunder var 87 procent, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående år.

Vi ser fram emot 2019 med fortsatt nöjda kunder.

Bilprovningens bokslutskommuniké 2018 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se