Mer innehåll

Bokslutskommuniké 2021

Resultatmässigt var 2021 Bilprovningens bästa år sedan omregleringen 2010. Omsättningen ökade med 60 MSEK till 713 MSEK och rörelseresultatet med 13 MSEK till 97 MSEK.

Året i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 713 (653) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 97 (84) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 130 (47) MSEK.
  • Resultatet uppgick till 71 (58) MSEK, vilket motsvarar 1 785 (1 452) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Andreas Myhrman kommenterar året:

Vilket år! Jag är så stolt över Bilprovningens utveckling och att vi återigen har lyckats överträffa tidigare resultat samt göra 2021 till vårt bästa år sedan omregleringen 2010. Omsättningen ökade med 60 MSEK till 713 MSEK, rörelseresultatet med 13 MSEK till 97 MSEK och rörelsemarginalen med 0,8 procentenheter till 13,7 procent. Lönsamhetsförbättringen är ett resultat av effektiviseringar, rätt prioriteringar och stort engagemang. En annan förklaring är att besiktningsvolymerna stabiliserats jämfört med 2020 då omsättningen påverkades negativt av en tillfällig EU-förordning som infördes till följd av coronapandemin och innebar att tidpunkten för fordonsbesiktningen kunde förskjutas med upp till sju månader.

Pandemin har för Bilprovningens del inte haft någon negativ konsekvens under 2021 vad gäller antalet kunder. Covid-19 har handlat om att fortsatt noggrant följa myndigheternas rekommendationer och att anpassa kundmöte och verksamheten därefter. Våra kundmätningar visar att 95 (96) procent är nöjda med sitt besök. Bilprovningen är fortsatt kundernas förstahandsval. Med en genomsnittlig marknadsandel om 25,7 (26,2) procent behåller vi vår ledande position även under 2021.

För att erbjuda bättre tillgänglighet och service genomfördes sex nyetableringar och tre ometableringar under året. Vid årsskiftet omfattade stationsnätet 99 anläggningar från Skurup till Gällivare. Satsningar fortsatte inför kommande år; utöver redan pågående nyetablering i Högdalen och ometablering i Solna tecknades hyresavtal för fyra nya stationer och en ometablering. Anläggningar i Järfälla, centrala Stockholm och Solna öppnades i januari och februari 2022.

Den totala fordonsbesiktningsmarknaden utökades med 16 stationer varav åtta under det fjärde kvartalet. Vid utgången av året var antalet ackrediterade anläggningar 500 jämfört med 558. Minskningen förklaras av en extraordinär händelse i december, där en aktör förlorade ackrediteringen för samtliga 74 stationer. Etableringstakten bedöms vara fortsatt hög, även framöver.

Ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och oberoende har varit grunden för Bilprovningens verksamhet sedan bolaget bildades 1963. Vi är hedrade över att återigen ha utsetts till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag i undersökningen Sustainable Brand Index 2021 som mäter hur svenska konsumenter ser på företags hållbarhetsarbete. I den totala rankingen återfanns Bilprovningen på plats 57 bland landets 390 mest välkända varumärken.

Avslutningsvis vill jag tacka alla engagerade medarbetare, det är tack vare er enastående insats som Bilprovningen gör ett så starkt resultat under 2021. Tillsammans med er ser jag nu fram emot att fortsätta förbättra vårt erbjudande till kunderna och tryggheten i trafiken.

Bilprovningens bokslutskommuniké 2021 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

Bilprovningens vd framför en lyft i hallen på en besiktningsstation.

Vd Andreas Myhrman på en av Bilprovningens stationer Foto: Bilprovningen

För mer information

Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se