Mer innehåll

Delårsrapport januari - september 2015

Positiv resultatutveckling under det tredje kvartalet

Tredje kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 151 (154) MSEK.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 24 (9) MSEK.
  • Periodens resultat för koncernen uppgick till 19 (7) MSEK, vilket motsvarar 473 (174) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 (7) MSEK.
  • Avtal om att leverera IT-tjänster till tidigare ägda dotterbolag löpte ut per 31 juli.

Delårsperioden januari-september i korthet

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 533 (533) MSEK.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 62 (47) MSEK, en ökning med 32 procent.
  • Periodens resultat för koncernen uppgick till 48 (38) MSEK, en ökning med 26 procent vilket motsvarar 1 207 (953) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40 (25) MSEK.

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar det tredje kvartalet 2015:

Bilprovningens resultat utvecklades fortsatt positivt under det tredje kvartalet 2015. Trots en något lägre försäljningsvolym är positionen fortsatt stark i den tilltagande konkurrensen. Transportstyrelsen publicerar marknadsandelarna per besiktningsföretag på månads- och årsbasis. Bilprovningen har alltjämt marknadens största genomsnittliga marknadsandel. För det tredje kvartalet uppgick den till 32,6 procent.

Vid kvartalets utgång fanns sammanlagt tio aktörer och 428 stationer. Jämfört med motsvarande tidpunkt förra året är det en ökning av antalet stationer med 80 stationer eller 23 procent och en ökning med hela 236 stationer eller 123 procent sedan omregleringen.

Inklusive pågående nyetableringar i Märsta och Rosersberg har Bilprovningen 96 stationer att jämföra med 92 stationer föregående år. Våra stationer sträcker sig från Skurup till Karesuando, varav 58 erbjuder kontrollbesiktning och efterkontroll av tunga fordon. Bilprovningen är den ledande aktören på marknaden, både inom det lätta och tunga segmentet.

På regeringens uppdrag utreder Transportstyrelsen ett nytt EU-direktiv för kontrollbesiktning av fordon och hur det ska implementeras i Sverige. Transportstyrelsens utredning presenteras för regeringen i slutet av oktober. EU-direktivet har tillkommit för att förbättra trafiksäkerheten på Europas vägar. Det är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att varje medlemsstat har rätt att ha strängare, men inte mildare, regler än det som direktivet föreslår. Direktivet ska implementeras successivt fram till 2018 genom lagstiftning i respektive medlemsstat.

Hälften av EU-länderna tillämpar redan tätare intervaller än minimikravet, däribland Sverige. Det har framkommit att utredningen överväger en utglesning av besiktningsintervallen, trots att direktivets intentioner inte är sänkta ambitionsnivåer. Bilprovningen, liksom branschorganisationen Swetic-SF, ser med oro på en sådan utveckling främst med tanke på de samhällsekonomiska försämringar som skulle uppstå avseende trafiksäkerhet och miljö.
Bilprovningens delårsrapport för januari-september 2015 Pdf, 2.1 MB.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se