Mer innehåll

Årsstämma i AB Svensk Bilprovning

Ludvig Nauckhoff ny styrelseledamot

Idag avhöll AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen) sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades bland annat följande:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2017.

Disposition av vinstmedel

Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelsen och den verkställande direktören. Av till förfogande stående vinstmedel, 86 933 182 SEK, överförs 86 933 182 SEK till ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Bilprovningen följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7).

Karin Strömberg omvaldes till ordförande och Johan Ekesiöö, Gunnar Malm, Anna Nilsson-Ehle, Kristina Patek samt Hélène Westholm till ledamöter. Till ny ledamot valdes Ludvig Nauckhoff.

Ludvig Nauckhoff (född 1971) är styrelseledamot och delägare i en rad entreprenörsdrivna bolag. Han har över 20 års erfarenhet inom konsumentvaror genom ledande positioner, främst inom försäljning och marknadsföring, på Nike, Unilever och Goodyear. Senast var Ludvig vd för Goodyear i Norden och Baltikum. I grunden har Ludvig en Magisterexamen från Stockholms Universitet.

- Jag ser fram emot att få arbeta med och vara en del av Bilprovningen. Det är ett företag som många i Sverige har en relation till och förtroende för. Samtidigt agerar man på en marknad där stora förändringar har skett och fortsatt kommer att ske, inte minst med anledning av den digitalisering som sker genomgående och utvecklingen på fordonsmarknaden, säger Ludvig Nauckhoff.

Intill tiden för nästa årsstämma omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor med Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor.

Styrelseledamot Ludvig Nauckhoff

För mer information

Karin Strömberg, styrelseordförande, mobil 0709-93 67 33, e-post: Karin.Stromberg@sechc.se

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se