Mer innehåll

Delårsrapport januari - september 2017

Tredje kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 149 (144) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 16 (13) MSEK.
  • Totalresultatet uppgick till 12 (10) MSEK, vilket motsvarar 316 (273) SEK per aktie före och efter utspädning.

Januari-september i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 507 (490) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 49 (33) MSEK.
  • Totalresultatet uppgick till 38 (26) MSEK, vilket motsvarar 955 (666) SEK per aktie före och efter utspädning.

Bilprovningens vd Benny Örnerfors kommenterar det tredje kvartalet:

Årets tredje kvartal präglades av en fortsatt god lönsamhet. Trots tilltagande konkurrens ökade intäkterna och rörelseresultatet förbättrades från 13 till 16 MSEK.

Tack vare två starka kvartal i följd överträffades föregående års ackumulerade rörelseresultat med 48 procent, från 33 till 49 MSEK. Den positiva resultatutvecklingen är driven av nytillkomna etableringar, högre genomsnittliga intäkter per besiktning samt kostnadseffektiviseringar.

Bilprovningen behöll också sin marknadsledande position. Vid periodens utgång var andelen av den totala besiktningsmarknaden 28 procent, en liten nedgång från 29 procent för motsvarande period.

Bilprovningen fortsätter sin satsning på en utökad tillgänglighet i form av flera nya stationer. Under kvartalet öppnades portarna till två anläggningar i Storstockholm; en i Häggvik, Sollentuna och en i Kungens Kurva. Med lägen intill E4 kommer nyetableringarna att vara lättillgängliga såväl för invånare i kommunerna som för pendlare.

Under kvartalet anlitades en ny leverantör för hanteringen av telefonbokningen. Tack vare tekniska lösningar i framkant kommer kunderna att kunna erbjudas bättre service och snabbare få hjälp.

Bilprovningens kundnöjdhet är fortsatt hög. Vid utgången av kvartalet var andelen nöjda kunder 96 procent. Av dessa var 85 procent mycket nöjda, vilket är en ökning med en procentenhet sedan föregående kvartal.

Från den 20 maj 2018 börjar nya inställelseregler att gälla. Den största förändringen är att den fasta besiktningsperioden, som baseras på den sista siffran i personbilens registreringsnummer, upphör. Förändringen innebär en större flexibilitet för kunderna som inte längre är begränsade till fem månader utan kan besikta bilen när helst de önskar, så länge som det sker senast 14 månader efter den senaste fullständiga kontrollbesiktningen. Dessutom finns samordningsfördelar eftersom man nu också kommer att kunna besikta personbil och släp samtidigt.

I september antog Bilprovningen två av Fossilfritt Sveriges miljöutmaningar innebärande att företaget senast 2020 ska ha solceller på minst ett tak och senast 2024 endast utföra och köpa helt fossilfria inrikestransporter Bilprovningen ingår sedan 2015 i Fossilfritt Sverige, vars mål är att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Under kvartalet var Bilprovningen också först ut i näringslivet att gå in som samarbetspart till Lika Olika, en unik utbildning i tolerans, för att tillsammans med skolor inleda ett långsiktigt värdegrundsarbete. Satsningen anses vara ett viktigt steg för ett hållbart arbete mot ett tolerant samhälle.

Vid utgången av det tredje kvartalet fanns sammanlagt nio aktörer på marknaden och antalet ackrediterade anläggningar uppgick till 470, innebärande sammanlagt 18 nyetableringar hittills under året. Den totala tillväxten sedan omregleringen 2010 är 278 stationer eller 145 procent. Bilprovningen är ensam om att vara rikstäckande och har 98 stationer.

Bilprovningens delårsrapport januari-september 2017 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se