Mer innehåll

Bokslutskommuniké 2017

Året i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 677 (654) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 49 (26) MSEK.
  • Totalresultatet uppgick till 30 (67) MSEK, vilket motsvarar 740 (1 680) SEK per aktie före och efter utspädning.
  • Bilprovningen är fortsatt marknadsledande med en genomsnittlig marknadsandel om 28 procent.
  • Tre nya stationer öppnades varav en i Eskilstuna och två i Storstockholm; Kungens Kurva och Sollentuna-Häggvik.
  • I april godkände Bilprovningen Sveriges första ellastbil för elväg. Registreringsbesiktningen genomfördes vid stationen i Rosersberg och skedde inom ramen för utvecklingsprojektet eRoadArlanda som syftar till att långsiktigt förverkliga målet om hållbara transporter via elvägar.

Bilprovningens vd Benny Örnerfors kommenterar året:

2017 visar en resultatförbättring för Bilprovningen. Nettoomsättningen ökade med 23 MSEK till 677 MSEK och rörelsemarginalen förbättrades från 4,0 till 7,3 procent. Den positiva utvecklingen förklaras av ökade intäkter tack vare nyöppnade stationer och ett högre genomsnittligt pris per såld tjänst men också av minskade kostnader.

Sju år efter omregleringen är Bilprovningen fortsatt marknadsledande. 2017 avslutades med en genomsnittlig marknadsandel om 28 procent trots tilltagande konkurrens.

Under året tillkom 23 nya stationer på marknaden, vilket är mer än en tredubbling jämfört med 2016 då antalet var sju. Den totala tillväxten sedan omregleringen i juli 2010 är 283 stationer eller 147 procent. Sammanlagt finns nio aktörer och antalet ackrediterade anläggningar uppgick till 475 vid årets utgång. Bilprovningen är ensam om att vara rikstäckande och har 98 stationer.

Bilprovningen öppnade tre nya stationer under året. Det är en del i satsningen på utökad service och tillgänglighet. En av anläggningarna är i Eskilstuna och två i Storstockholm; Kungens Kurva och Sollentuna-Häggvik. Tillströmningen av kunder till de tre nyetableringarna har varit mycket god och över förväntan.

Kundernas synpunkter är centrala i arbetet med att utveckla verksamheten. Aktiviteter för att förbättra kundupplevelsen pågår ständigt. Under det fjärde kvartalet uppdaterades bokningssystemet med ett enklare gränssnitt och flöde samt nya och användarvänliga funktioner. Tidigare under året anlitades en ny leverantör för hantering av telefonbokningen vilket inneburit att kunderna kunnat erbjudas bättre service och snabbare hjälp tack vare tekniska lösningar i framkant.

Som ett led i hållbarhetsarbetet och att ta ett socialt ansvar skrev Bilprovningen under hösten en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen om att ta emot minst 100 nyanlända inom tre år. Bakgrunden är regeringens uppmaning till företag att hjälpa till för att fler nyanlända ska få praktik och en introduktion till den svenska arbetsmarknaden. Samarbetet kom igång under det fjärde kvartalet när några började praktisera som kundvärdar hos Bilprovningen. Kundvärdarnas roll är att ta hand om och hjälpa kunderna till rätta när de kommer till stationen, allt för att öka servicenivån och den positiva kundupplevelsen ytterligare.

Bilprovningens kundmätningar visar att allt arbete ger resultat. Vid utgången av året var andelen nöjda kunder 96 procent.

Det är en bra utgångspunkt inför 2018!

Bilprovningens bokslutskommuniké 2017 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se