Mer innehåll

Bokslutskommuniké 2016

Fjärde kvartalet i korthet

 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 164 (175) MSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -7 (10) MSEK. Förändringen beror i huvudsak på lägre intäkter pga. ökad konkurrens och jämförelsestörande poster till följd av införandet av nya affärssystem. Vid motsvarande tidpunkt föregående år påverkades rörelseresultatet dessutom positivt av en reservupplösning.
 • Totalresultatet för koncernen uppgick till 40 (8) MSEK, vilket motsvarar 1 009 (190) SEK per aktie före och efter utspädning.
 • Den 3 oktober genomfördes en överlåtelse av aktier i dotterbolaget som ägde Bilprovningens anläggning i Sollentuna. Realisationsvinsten uppgick till 45 MSEK.
 • Nya stationer öppnades i Rosersberg och i Upplands Väsby. Dessutom tecknades hyresavtal om en nyetablering i Häggvik i Sollentuna.
 • Regeringen fattade beslut om att nuvarande besiktningsintervall i stort sett behålls.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1 675 (1 400) kronor per aktie.

Året i korthet

 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 654 (708) MSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 27 (72) MSEK, vilket påverkades negativt av poster av engångskaraktär uppgående till -20 MSEK. I rörelseresultatet för motsvarande period föregående år ingår poster av engångskaraktär uppgående till +24 MSEK. Rensat för dessa jämförelsestörande poster blev rörelseresultatet i paritet med föregående år.
 • Totalresultatet för koncernen uppgick till 67 (56) MSEK, vilket motsvarar 1 675 (1 397) SEK per aktie före och efter utspädning. I totalresultatet ingår en realisationsvinst på 45 MSEK hänförbar till överlåtelse av aktier i dotterbolaget Elektronen 5 Fastighets AB.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -38 (54) MSEK. Förändringen förklaras främst av ett sämre rörelseresultat och en temporär negativ utveckling av rörelsekapitalet till följd av införandet av ny IT-plattform. Kassaflödet från investeringsverksamheten blev positivt motsvarande 26 (-59) MSEK beroende på överlåtelse av aktier i dotterbolag.

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under fliken Finansiella rapporter.

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar året:

Sex år efter omregleringen och med mer än en fördubbling av antalet stationer på marknaden är Bilprovningen fortfarande den ledande aktören. 2016 avslutades med en genomsnittlig marknadsandel om 29 procent.

Under året blev effekten av den kraftiga stationstillväxten kännbar. Det beror på att det tar några år innan en nyetablering uppnått en bra kundtillströmning. Till följd av detta och en överetablering på vissa orter sjönk årets försäljningsvolym och nettoomsättningen för koncernen minskade med 8 procent till 654 MSEK.

Koncernens rörelseresultat sjönk till 27 MSEK, till stor del beroende på införandet av en ny IT-plattform. Investeringen orsakade kraftigt ökade kostnader av engångskaraktär och störningar i tillgängligheten och driften. En realisationsvinst i samband med överlåtelse av aktier i ett dotterbolag medförde att resultatet efter finansiella poster var i paritet med föregående år, motsvarande 72 MSEK.

Sedan oktober erbjuds differentierad prissättning vilket är uppskattat av kunderna – och något som är möjligt nu, tack vare de affärsmöjligheter som det nya systemet ger. Bilprovningen.se utsågs också till Årets kommersiella webbplats i tävlingen Guldhanden, som instiftats av SiteVision.

Andra satsningar för ökad tillgänglighet och bättre service är tre nyöppnade stationer i Märsta, Rosersberg och Upplands Väsby. Dessutom tecknades hyresavtal för tre nyetableringar som driftsätts 2017. Med lägen intill E4/E20 blir stationerna lättillgängliga både för invånare i kommunerna och för pendlare.

För att öka kundupplevelsen har Bilprovningen bedrivit ett program och mätningar visar att det gett resultat. Under året ökade andelen mycket nöjda kunder från 82 till 84 procent. Andelen nöjda kunder var 96 procent.

Sedan 2009 klimatkompenserar Bilprovningen årligen i projekt som sparat lika mycket växthusgaser som tjänsteresorna orsakat. I år höjdes ambitionerna och klimatkompensationen omfattar nu hela verksamheten inklusive kundernas resor till och från stationerna.

Vid fjärde kvartalets utgång fanns sammanlagt nio aktörer på marknaden. Trots 17 nyetableringar är årets sammanlagda stationstillväxt åtta, vilket förklaras av en konsolidering mellan två aktörer som medförde en nedläggning av nio anläggningar. Den totala tillväxten sedan omregleringen är 260 stationer. Bilprovningen är ensam om att vara rikstäckande och har 97 stationer.

Bilprovningens bokslutskommuniké 2016 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se