Mer innehåll

Delårsrapport januari - september 2018

Januari-september i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 490 (507) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 22 (49) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35 (90).
  • Resultatet uppgick till 17 (38) MSEK, vilket motsvarar 422 (955) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Benny Örnerfors kommenterar perioden:

Besiktningsmarknaden har påverkats starkt av de nya inställelseregler som började gälla i slutet av maj. Reglerna innebär att personbilar, som utgör merparten av volymerna på marknaden, inte behöver kontrollbesiktas inom 12 utan 14 månader. Konsekvensen av detta är en förskjutning av volymerna med en utglesning och lägre totalmarknad som följd. Förskjutningen innebär också att det blir mer komplicerat att dra slutsatser av enskilda kvartal jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen hade en inverkan på nettoomsättningen som under kvartalet minskade med 9 procent till 136 MSEK. För hela perioden blev omsättningen 490 MSEK, vilket är 3 procent lägre än föregående år.

I en lägre totalmarknad ökar konkurrensen alltjämt. Vid utgången av perioden uppgick antalet ackrediterade anläggningar till 486. Det är en ökning med 294 stycken eller 153 procent sedan omregleringen i juli 2010 då antalet uppgick till 192. Under 2018 har elva etableringar tillkommit.

För att möta förändringarna på marknaden initierades ett genomgripande utvecklingsprogram i slutet av mars. Det första steget var en omfattande översyn som i början av juli resulterade i en mer effektiv organisation med ett förstärkt lokalt ledarskap för att ge förutsättningar för decentraliserade beslut nära kunderna.

För de första nio månaderna uppgick rörelseresultatet till 22 (49) MSEK. Minskningen förklaras av lägre intäkter i kombination med högre kostnader, varav 8 MSEK är hänförliga till pågående utvecklingsprogram. Rensat för dessa poster är kostnaderna på samma nivå som föregående år.

Den 20 september fyllde Bilprovningen 55 år. Med vår erfarenhet har vi byggt ett varumärke som står för oberoende, trygghet och kvalitet. Samtidigt måste vi blicka framåt för att fortsätta att utvecklas. Just nu pågår förberedelserna för att öppna en anläggning i Västerhaninge, Stockholm. Det blir vår hundrade station och ännu en milstolpe i vår historia.

Satsningarna för att öka den positiva kundupplevelsen ger resultat. Såväl bemötande som tillgänglighet får genomgående höga omdömen och under det tredje kvartalet ökade andelen mycket nöjda kunder från 85 till 86 procent.

Marknadsutvecklingen är utmanande men när vi nu går mot slutet av året gör vi det med höga ambitioner samt en stärkt och förnyad organisation. Genom samma höga engagemang, kompetens och serviceanda som hittills under 2018 ska vi vara fortsatt flexibla och beredda att anpassa oss efter kundernas behov.

Bilprovningens delårsrapport januari-september 2018 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se