Mer innehåll

Årsstämma i AB Svensk Bilprovning

Idag avhöll AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen) sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades bland annat följande:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2014.

Disposition av vinstmedel

Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelsen. Av till förfogande stående vinstmedel, 119 275 149 SEK, görs en utdelning om 48 000 000 SEK eller 1 200 SEK per aktie, och 71 275 149 SEK balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Bilprovningen följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6).

Karin Strömberg omvaldes till ordförande och Anna Nilsson-Ehle, Hans Krondahl, Gunnar Malm samt Hélène Westholm till ledamöter. Till ny ledamot valdes Kristina Patek.

Kristina Patek (född 1969) är rådgivare till Scope-fonderna och styrelseledamot i Didner & Gerge Fonder, MedCap och Brand Factory. Kristina har lång erfarenhet av affärsutveckling och ägarstyrning, bland annat som investment manager på Ratos och vd för Cell Innovation. Hon har också varit strategikonsult på Andersen Consulting. I grunden är Kristina ekonomie magister.

Intill tiden för nästa årsstämma omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor med Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor.

Bild på Kristina Patek som valdes in i Bilprovningens styrelse vid årsstämman 2015

Kristina Patek. Foto: Paulina Westerlind

För mer information

Karin Strömberg, styrelseordförande Bilprovningen, mobil: 0709-93 67 33, e-post: Karin.Stromberg@sechc.se

Benny Örnerfors, vd Bilprovningen, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se