Mer innehåll

Delårsrapport januari - september 2021

Fortsatt starkt resultat

Tredje kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 160 (126) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 30 (3) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45 (-11).
  • Resultatet uppgick till 24 (3) MSEK, vilket motsvarar 591 (64) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Andreas Myhrman kommenterar perioden:

Bilprovningens positiva utveckling har fortsatt och vi visar ett mycket starkt resultat för det tredje kvartalet. Försäljningen ökade med 34 MSEK till 160 MSEK, rörelseresultatet med 27 MSEK till 30 MSEK och rörelsemarginalen med 16,2 procentenheter till 18,7 procent. Förbättringen förklaras i första hand av ökade volymer jämfört med 2020 då försäljningen påverkades negativt av en tillfällig EU-förordning som infördes till följd av coronapandemin och innebar att tidpunkten för fordonsbesiktningen kunde förlängas med upp till sju månader.

Utvecklingen för niomånadersperioden är mycket positiv. Försäljningen steg med 69 MSEK till 559 MSEK, rörelseresultatet med 39 MSEK till 113 MSEK och rörelsemarginalen med 5,2 procentenheter till 20,2 procent.

Vid utgången av perioden uppgick antalet ackrediterade anläggningar på den totala fordonsbesiktningsmarknaden till 566. Det är en ökning med tio stationer jämfört med motsvarande tidpunkt 2020. Bilprovningen ökar antalet etableringar och tecknade under kvartalet hyresavtal för nyetableringar på Ekerö, i Järfälla och i Kungsängen. Utöver detta har vi pågående nyetableringar i Högdalen, Kalmar, Malmö och Örebro samt ometableringar i Solna och Stockholm-Gärdet. Vid periodens utgång omfattade Bilprovningens stationsnät 97 anläggningar från Skurup i söder till Gällivare i norr.

Kundmötet är alltjämt av yttersta vikt. Under pandemin har vårt fokus varit att skapa en trygg miljö på stationerna, utöver att erbjuda god service. Mätningar visar att 95 procent är nöjda med sitt besök, vilket är glädjande.

För Bilprovningen är det viktigaste att kunderna färdas tryggt och säkert i trafiken. Utöver fordonskontrollerna använder vi vår besiktningsstatistik för att informera konsumenter om skicket på olika fordonsslag i förebyggande syfte. I september offentliggjordes för första gången besiktningsutfallet för lätta släp och det tyder på stora brister, särskilt bland bromsade släp. Under 2020 underkändes närmare fyra av tio lätta släp, främst på grund av anmärkningar mot komponenter i broms- och kommunikationssystemen.

Bilprovningen tar också ett utökat ansvar genom att påverka attityder och beteenden inom trafiksäkerhet. Under kvartalet medverkade vi i Däckrazzia, en årlig återkommande samverkan med bl.a. Polisen och Trafikverket, för att påminna bilister om vikten av att hålla koll på sina däck. Bilprovningen är också ensam på fordonsbesiktningsmarknaden om att ingå i Nationella Viltolycksrådet och dela ut viltremsor, vilket är uppskattat bland kunderna. Risken för viltolyckor ökar under hösten och på remsan, som förvaras i fordonet, finns information om vad man ska göra vid en eventuell viltolycka.

Ökad trafiksäkerhet är ett av Bilprovningens strategiska hållbarhetsmål. Vår ambition är att vara ett föredöme inom hållbarhet – och varje kliv i rätt riktning är viktigt. Tillsammans med våra hängivna medarbetare ser jag nu fram emot att fortsätta utveckla Bilprovningens erbjudande med fokus på våra kunder och deras trygghet i trafiken.

Bilprovningens delårsrapport för perioden januari–september 2021 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

VD Andreas Myhrman utanför en av bilprovningens stationer

Bilprovningens vd Andreas Myhrman

För mer information

Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se