Mer innehåll

Delårsrapport januari - juni 2018

Januari-juni i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 355 (358) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 20 (33) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16 (52).
  • Resultatet uppgick till 16 (26) MSEK, vilket motsvarar 392 (639) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Benny Örnerfors kommenterar det andra kvartalet:

Under det andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 189 (196) MSEK. Volymerna minskade vilket resulterade i en lägre genomsnittlig marknadsandel, 26 (29) procent. En förklaring till minskningen är de nya inställelseregler som infördes under kvartalet som innebär att kunder inte längre begränsade till fem månader utan kan besikta personbilen när helst de önskar, så länge som det sker senast 14 månader efter den senaste fullständiga kontrollbesiktningen. För aktörerna i branschen innebär regelverket nya svårförutsägbara kundbeteenden och kanske en viss utglesning.

För att möta förändringarna och säkerställa framtida resultat initierades ett genomgripande utvecklingsprogram i slutet av det första kvartalet. Med fokus på rätt bemanning ägnades det andra kvartalet åt en omfattande översyn av hela organisationen, vilket medförde jämförelsestörande omstruktureringskostnader för kvartalet. Detta i kombination med lägre intäkter medförde att rörelseresultatet för kvartalet minskade med 15 MSEK till 18 (33) MSEK. I personalkostnaderna ingår dock 8 MSEK av engångskaraktär, hänförliga till utvecklingsprogrammet. Rensat för jämförelsestörande poster minskade personalkostnaderna, vilket visar att vi är på rätt väg.

Bilprovningen är fortsatt marknadsledande enligt flera mått. I undersökningen Sustainable Brand Index, där svenska konsumenter utser Sveriges mest hållbara varumärken, klättrade företaget en placering till plats 27 bland landets 326 mest välkända varumärken och utsågs till branschbäst bland bolag med fordonsrelaterade servicetjänster.

Vid utgången av kvartalet var 96 procent av kunderna nöjda med såväl bemötande som tillgänglighet - ett resultat av satsningarna för att öka den positiva kundupplevelsen. Ett initiativ, där Bilprovningen var först på marknaden, är söndagsöppet. I maj lanserades även sex olika delkontroller för kunder som bara vill få en del av fordonet kontrollerat – en tjänst som redan visat sig vara mycket efterfrågad. Sedan april är dessutom alla stationer kontantfria av miljö- och säkerhetsskäl. Genom att ligga i framkant och vara lyhörd för kundernas önskemål fortsätter Bilprovningen utvecklingen för att bibehålla sin ledande position.

Expansionen fortsätter. I april öppnade en station för lätta fordon i Landvetter, Göteborg och en ny besiktningshall för tunga fordon vid den befintliga anläggningen i Malmö-Fosie. I juni tecknades också hyresavtal för en anläggning i Västerhaninge, Stockholm, som invigs under hösten. I Bilprovningens stationsnät ingår för närvarande 99 stationer. Totalt finns 484 ackrediterade anläggningar på marknaden.

I juli infördes en ny organisation med ett mer decentraliserat ledarskap och möjlighet till snabbare beslut. Det är min övertygelse att vi härmed ytterligare ökar förmågan att leva upp till kundernas förväntningar.

Bilprovningens delårsrapport januari-juni 2018 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se