Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Delårsrapport januari-mars 2014 - En kraftfull start på året

Första kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 187 (264) MSEK. Minskningen är hänförlig till avyttringen av 56 stationer i mars 2013. Nettoomsättningen för de stationer som kvarstår hos Bilprovningen efter försäljningen ökade med 10 procent till 170 (154) MSEK.
  • Periodens rörelseresultat ökade till 17 (10) MSEK.
  • Periodens nettoresultat efter skatt ökade till 14 (11) MSEK vilket motsvarar 346 (279) SEK per aktie.
  • Periodens totalresultat ökade till 14 (11) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 (71) MSEK.
  • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en ordinarie utdelning enligt fastställd utdelningspolicy om 38 000 000 SEK samt en extrautdelning om 252 000 000 SEK.


Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar det första kvartalet:

Året började bra för Bilprovningen. Tack vare marknadsbearbetning och god tillgänglighet ökade försäljningsvolymen hos de kvarvarande 89 stationerna med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år och företagets rörelseresultat nästintill fördubblades, från 10 till 17 MSEK.

Ett led i att ytterligare öka tillgängligheten är den service som Bilprovningen var först med att lansera under kvartalet; att få sin besiktningsinbjudan via e-post. Intresset har varit mycket stort och över en halv miljon har redan anmält sig. Inbjudan via e-post istället för ordinarie post är också ett sätt att värna miljön och en del i ambitionen att bidra till en hållbar utveckling.

Under perioden placerade sig Bilprovningen, i konkurrens med 242 välkända varumärken såsom H&M, IKEA och ICA, på trettonde plats i undersökningen Sustainable Brand Index, där Sveriges mest hållbara varumärken utses. Bilprovningen erhöll också utmärkelsen ”branschbäst”, bland företag med fordonsrelaterade tjänster.

Den insats på hållbarhetsområdet som Bilprovningen uppmärksammats mest för under senare tid är mångfaldsarbetet kopplat till målsättningen att vara en ”attraktiv arbetsgivare”. I strävan att öka andelen kvinnliga besiktningstekniker välkomnades arbetssökanden till rekryteringsdagar med fokus på tjejer i samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars. Aktiviteten resulterade i 150 ansökningar.

Bilprovningens övertygelse är att mångfald bidrar till bättre trivsel bland medarbetare och kunder. Medarbetarmätningen från mars visar också den högsta nivån sedan de kvartalsvisa undersökningarna infördes våren 2011. Den resulterade i 4,0 på en skala från 1-5. Motsvarande siffra för samma period under förra året var 3,8. 
I en marknad där konkurrensen nu är betydligt mer kännbar befäster Bilprovningen sin starka och marknadsledande position, vilket också avspeglar sig i en genomsnittlig marknadsandel på 34 procent för kvartalet.

Positionen förstärks dessutom av att Bilprovningen inom kort öppnar tre nya stationer på orter som bedöms ha en stark och ökande kundefterfrågan. När stationsnätet inom kort kompletteras av etableringarna kommer Bilprovningen att ha 92 stationer. Bilprovningen är fortsatt den största och enda rikstäckande aktören.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13,
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66,
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Klicka här för att läsa delårsrapporten Q1 2014