Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Beslut på Bilprovningens årsstämma 26 april

Idag avhöll Bilprovningen sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades bland annat följande:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2011. 

Disposition av vinstmedel

Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelse och vd. Det innebär följande fördelning av till förfogande stående vinstmedel, 302 065 748 SEK:
Utdelning, 1 622,50 SEK x 40 000 aktier:

64 900 000 SEK

Balanseras i ny räkning:

237 165 748 SEK

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Bilprovningen följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Val av ny styrelse

Ordförande

Kerstin Lindberg Göransson (omval)

Ledamöter

Anna Nilsson-Ehle (omval)

Jacob Röjdmark (nyval)

Per Johansson (omval)

Ulf Blomgren (omval)
Leif Ljungqvist (nyval) är född 1971, civilekonom och bolagsförvaltare på enheten för statligt ägande Finansdepartementet samt styrelseledamot i Apoteket AB, Akademiska Hus AB, Vasallen AB och AB Bostadsgaranti.

Tom Bjerver (nyval)är född 1951, socionom och vd i MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) International Test Laboratory AB samt ledamot i Sveriges Trafikskolors Reklamationsnämnd och i styrelsen för Stiftelsen Ansvar För Framtiden. 

För mer information

Kerstin Lindberg Göransson, styrelseordförande, mobil: 0708-91 61 10

E-post: kerstin.lindberggoransson@bilprovningen.se
Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02

E-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66

E-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se