Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bokslutskommuniké 2011 – En stark avslutning

2011 i korthet

 

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 642 (1 523) MSEK.
 • Antalet besiktningar ökade med 5 procent till 5 919 800 (5 626 254).
 • Årets rörelseresultat minskade till 120 (147) MSEK.
 • Rörelseresultat före nedskrivningar samt omställningskostnader inför försäljning av delar av stationsnätet uppgick till 171 (147) MSEK.
 • Årets nettoresultat efter skatt uppgick till 108 (96) MSEK, vilket motsvarar 2 704 (2 405) SEK per aktie.
 • Totalresultatet uppgick till 27 (114) MSEK, vilket motsvarar 666 (2 855) SEK per aktie. Minskningen är hänförlig till aktuariell förlust avseende pensionsskuld som är föremål för inlösen.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 153 (141) MSEK
 • Förberedelser för en försäljning av delar av Bilprovningens stationsnät samt fastigheter påbörjades.

Fjärde kvartalet i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 422 (392) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat minskade till -7 (26) MSEK.
 • Rörelseresultat före nedskrivningar samt omställningskostnader inför försäljning av delar av stationsnätet uppgick till 27 (26) MSEK.
 • Periodens nettoresultat efter skatt uppgick till 18 (17) MSEK, vilket motsvarar 452 (436) SEK per aktie.
 • Periodens totalresultat uppgick till - 41 (60) MSEK, vilket motsvarar – 1 013 (1 504) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till - 6 (53) MSEK.
 • Bilprovningens huvudägare staten tillkännagav att man vid en extra bolagsstämma den 27 januari 2012 avsåg att rösta för en delförsäljning av stationsnätet samt en försäljning av bolagets samtliga fastigheter. 

Bilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle kommenterar resultatet:

– Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 8 procent jämfört med föregående år. Det förklaras huvudsakligen av en ökad efterfrågan men också av de prishöjningar som genomfördes under första halvåret. Trots belastning av kostnader för förberedelserna inför försäljningen av delar av stationsnätverket och fastigheterna var resultatet starkt även om rörelseresultatet minskade jämfört med 2010. Rensat för dessa omställningskostnader var resultatet bättre än året innan. 

Vid en extra bolagsstämma den 27 januari 2012 fattade våra ägare beslut om att genomföra försäljningen i enlighet med förslaget som innebär att verksamheten delas upp i tre likvärdiga delar av vilka två bjuds ut till försäljning. Samtliga ägda fastigheter avyttras för sig.

Beslutet påskyndar utvecklingen mot en väl fungerande marknad vilket känns mycket positivt för Bilprovningens del. Istället för att behöva inta en defensiv hållning och steg för steg anpassa verksamheten till lokalt tappade besiktningsvolymer genom att avveckla personal och stänga stationer, kan vi satsa på utveckling som kommer kunder, medarbetare, trafiksäkerhet och miljö till godo.

För mer information kontakta:

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se