Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Delårsrapport januari – juni 2010

– Vi går in i den omreglerade marknaden efter ett bra första halvår och med fortsatt nöjda kunder

Delårsperioden januari-juni korthet

 • Nettoomsättningen ökade med 1,2 procent till 814,6 (804,7) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före av- och nedskrivningar förbättrades med 8,7 procent till 149,8 (137,7) MSEK.
 • Periodens nettoresultat efter skatt ökade till 66,2 (22,9) MSEK, vilket motsvarar 1 656 (572) SEK per aktie. Perioden föregående år belastades med nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar i samband med marknadsvärdering av fastigheter, vilket inte skett denna period.
 • Periodens totalresultat ökade till 48,4 (34,9) MSEK, vilket motsvarar 1 211 (874) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten sjönk till 45,7 (102,2) MSEK.

Andra kvartalet i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med 4,4 procent till 443,1 (424,3) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före av- och nedskrivningar ökade med 23,3 procent till 99,1 (80,4) MSEK.
 • Periodens nettoresultat efter skatt ökade till 51,2 (3,1) MSEK, vilket motsvarar 1 279 (78) SEK per aktie. Perioden föregående år belastades med nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar i samband med marknadsvärdering av fastigheter, vilket inte skett denna period.
 • Periodens totalresultat ökade till 40,8 (15,2) MSEK, vilket motsvarar 1 020 (380) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten sjönk till 23,7 (45,5) MSEK.

Bilprovningens vd Magnus Ehrenstråhle kommenterar det första halvåret:

Från den 1 juli 2010 har besiktningsmarknaden omreglerats och fordonsbesiktningen utsatts för konkurrens. För Bilprovningen är omregleringen efterlängtad och vi ser fram emot att få visa vad vi går för på en väl fungerande marknad.
Under första halvåret 2010 har vi påbörjat viktiga satsningar för framtiden. Våren har präglats av stor entusiasm och arbetsinsatser långt utöver det vanliga. Det är därför glädjande att konstatera att bolagets omsättning och resultat under första halvåret ökat mer än vi räknat med. Förbättringen har åstadkommits trots den möda och de resurser som lagts på anpassningar inför omregleringen och satsningar för framtiden. Förbättringen förklaras främst av två faktorer: nöjda kunder och kompetent personal.
När omregleringen nu blivit verklighet kan vår syn på förändringen framåt sammanfattas i följande punkter:

 • Vi ser fram emot att få konkurrens; det hjälper oss att utvecklas och ger oss möjlighet att visa vad vi verkligen går för.
 • Vi är övertygade om att omregleringen kommer att ge våra kunder ökad tillgänglighet, bättre service och utvecklade erbjudanden.
 • Trafiksäkerheten och miljön är vår högsta prioritet idag och i framtiden. Det är angeläget för samhället och för den enskilde medborgaren och utgör basen för vår verksamhet och vårt bolags utveckling.

Det har varit angeläget för Bilprovningen att alla aktörer bereds samma möjligheter ur ett praktiskt/tekniskt perspektiv. Därför har vi verkat för en tydlighet från de regelsättande myndigheterna, Transportstyrelsen och Swedac när det gäller ackrediteringskrav, tillsyn samt utbildnings- och behörighetskrav. Det finns ett starkt intresse från andra professionella aktörer att etablera sig på denna marknad. Bilprovningen ser fram emot att få möta denna konkurrens och möjligheten att på marknadsmässiga grunder få visa vad verksamheten kan åstadkomma.
Bilprovningens delårsrapport januari – juni 2010 finns publicerad på
www.bilprovningen.se/

För mer information kontakta:

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02, e-post:magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Lotta Löfgren, ekonomidirektör, mobil: 0736-88 21 27,
e-post:lotta.lofgren@bilprovningen.se

Cecilia Blom Granlund, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:cecilia.blom.granlund@bilprovningen.se

Tillhörande dokument och filer:


Pressinfo_bilprovningens_delarsrapport_q2_2010.doc
bilprovningens_delarsrapport_janjuni_2010.pdf