Mer innehåll

Logga in som

Registrera dig

För att logga in behöver du registrera dig för Mina Sidor.

Bolagsstyrning

Svenska staten äger samtliga aktier i AB Svensk Bilprovning. Till grund för Bilprovningens bolagsstyrning ligger statens ägarpolicy och aktieägaravtalet mellan ägarna och svensk kod för bolagsstyrning (koden). Bilprovningen följer koden i tillämpliga delar.

Ledning

I Bilprovningens ledning ingår vd och cheferna för Marknad, Operativ drift, Teknik & Fastighet, Ekonomi & IT samt HR & Säkerhet. Mer information om dem finner du via länken nedan.

Styrelse och utskott

Styrelsen ansvarar för företagets organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter. Av styrelsens ledamöter är tre kvinnor och fyra män vilket uppfyller regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande. 

Årsstämma

Årsstämman är Bilprovningens högsta beslutande organ. Den väljer bolagets styrelse. Till dess uppgifter hör också att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar och att besluta, dels om disposition av resultatet av verksamheten, dels om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd.

Årsstämma 2021

Bilprovningens årsstämma 2021 hölls torsdagen den 29 april 2021. Klicka här för att se kallelsen. Pdf, 178 kB.

Årsstämmoprotokoll

Här kan du ta del av protokoll från tidigare årsstämmor.

Protokoll från extra bolagsstämmor

Bolagsordning

För Aktiebolaget Svensk Bilprovning (org nr 5560895814) antagen på årsstämma den 24 april 2019

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Sundbybergs kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt, bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med gällande fordonslagstiftning samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tretton miljoner (13.000.000) kronor och högst femtiotvå miljoner (52.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst fyrtio tusen (40.000) och högst etthundrasextio tusen (160.000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan, utöver där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg.

Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Antagen vid bolagsstämma den 24 april 2019.

Revisorer

Vid årsstämman den 29 april 2021 utsågs Deloitte AB, till revisionsbolag för bolaget. Till ansvarig revisor utsågs auktoriserade revisor Didrik Roos.

Förutom årsbokslut, bokslutskommuniké och årsredovisning granskas även halvårs- eller niomånadersrapporten av de externa revisorerna.

Under året träffar de externa revisorerna vid återkommande tillfällen revisionsutskottet och vid minst ett tillfälle också hela styrelsen.