Mer innehåll

Bolagsstyrning

Svenska staten äger samtliga aktier i AB Svensk Bilprovning. Till grund för Bilprovningens bolagsstyrning ligger statens ägarpolicy och aktieägaravtalet mellan ägarna och svensk kod för bolagsstyrning (koden). Bilprovningen följer koden i tillämpliga delar.

Besiktningstekniker på station
VD Andreas Myhrman

Ledning

I Bilprovningens ledning ingår vd och cheferna för Marknad, Operativ drift, Teknik & Fastighet, Ekonomi, IT samt HR & Säkerhet. Mer information om dem finner du via länken nedan.

Styrelse och utskott

Styrelsen ansvarar för företagets organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter. Av styrelsens ledamöter är tre kvinnor och fyra män vilket uppfyller regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande. 

Ordförandeklubba

Årsstämma

Årsstämman är Bilprovningens högsta beslutande organ. Den väljer bolagets styrelse. Till dess uppgifter hör också att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar och att besluta, dels om disposition av resultatet av verksamheten, dels om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd.

Årsstämma 2024

Bilprovningens årsstämma 2023 hålls torsdagen den 25 april 2024.

Kallelsen till årsstämman 2024. Pdf, 385.1 kB.

Revisorns yttrande om ersättningar 2023. Pdf, 132.5 kB.

Årsstämma 2023

Bilprovningens årsstämma 2022 hålls torsdagen den 27 april 2023.

Kallelsen till årsstämman 2023. Pdf, 193.6 kB.

Ägarens nomineringsförslag till styrelsen. Pdf, 26.4 kB.

Revisorns yttrande om ersättningar 2022. Pdf, 382.9 kB.

Årsstämma 2022

Bilprovningens årsstämma 2022 hålls fredagen den 29 april 2022.

Kallelsen till årsstämman 2022. Pdf, 196.1 kB.

Ägarens nomineringsförslag till styrelsen. Pdf, 153.4 kB.

Revisorns yttrande om ersättningar 2021. Pdf, 317.5 kB.

Årsstämma 2021

Bilprovningens årsstämma 2021 hölls den 29 april 2021.

Kallelsen till årsstämman 2021. Pdf, 178 kB.

Revisorns yttrande om ersättningar 2020. Pdf, 338.4 kB.

Årsstämmoprotokoll

Här kan du ta del av protokoll från tidigare årsstämmor.

Protokoll från extra bolagsstämmor

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556089-5814

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Sundbybergs kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att (direkt eller genom dotterbolag) i huvudsak bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med gällande fordonslagstiftning och därutöver bedriva viss närliggande besiktningsverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst tretton miljoner (13 000 000) kronor och högst femtiotvå miljoner (52 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst fyrtio tusen (40 000) och högst etthundrasextiotusen (160 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.
Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan, utöver där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Revisorer

Vid årsstämman den 27 april 2023 utsågs Deloitte AB, till revisionsbolag för bolaget. Till ansvarig revisor utsågs auktoriserade revisor Daniel Wassberg.

Förutom årsbokslut, bokslutskommuniké och årsredovisning granskas även halvårs- eller niomånadersrapporten av de externa revisorerna.

Under året träffar de externa revisorerna vid återkommande tillfällen revisionsutskottet och vid minst ett tillfälle också hela styrelsen.

Förare i personbil