Mer innehåll

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen. Våra finansiella rapporter, inklusive års- och hållbarhetsredovisning, finns tillgängliga i pdf-format samt datum för kommande rapporter.

Besiktningstekniker ger ut ett protokoll till kund

Första kvartalet 2024 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 194 (163) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -19 (-21) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20 (-7) MSEK.
  • Resultatet uppgick till -22 (-24) MSEK, vilket motsvarar -538 (-602) SEK per aktie före och efter utspädning.

Kalendarium 2024

13 augusti 2024: Delårsrapport januari-juni 2024

17 oktober 2024: Delårsrapport januari-september 2024

13 februari 2025: Bokslutskommuniké 2024

31 mars 2025: Års- och hållbarhetsredovisning 2024

Besiktningstekniker på station

Finansiella rapporter

Här finns Bilprovningens finansiella rapporter tillgängliga i pdf-format. Önskar du en utskrift mejlar du dina kontaktuppgifter och önskad redovisning till marknad@bilprovningen.se.

Besiktningstekniker dokumenterar

Definitioner

Bruttomarginal, räntetäckningsgrad, sysselsatt kapital, Här hittar du Bilprovningens definitioner som vi refererar till i våra finansiella rapporter.