Mer innehåll

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen. Våra finansiella rapporter, inklusive års- och hållbarhetsredovisning, finns tillgängliga i pdf-format samt datum för kommande rapporter.

Besiktningstekniker ger ut ett protokoll till kund

Andra kvartalet 2022 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 233 (223) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 53 (65) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45 (66).
  • Resultatet uppgick till 42 (51) MSEK, vilket motsvarar 1 054 (1 285) SEK per aktie före och efter utspädning

Kalendarium

28 oktober 2022: Delårsrapport januari-september 2022

15 februari 2023: Bokslutskommuniké för 2022 

31 mars 2023: Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Besiktningstekniker på station

Finansiella rapporter

Här finns Bilprovningens finansiella rapporter tillgängliga i pdf-format. Önskar du en utskrift mejlar du dina kontaktuppgifter och önskad redovisning till marknad@bilprovningen.se.

Besiktningstekniker dokumenterar

Definitioner

Bruttomarginal, räntetäckningsgrad, sysselsatt kapital, Här hittar du Bilprovningens definitioner som vi refererar till i våra finansiella rapporter.